Direktåtkomsttjänster för fastighetsinformation | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Direktåtkomsttjänster för fastighetsinformation

Tjänsterna ger dig möjlighet att använda Fastighetsregistrets information i dina egna system och applikationer.

För att använda våra direktåtkomsttjänster krävs att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. Du kan inte använda tjänsterna för att titta på fastighetsinformation direkt i din webbläsare. Söker du information om din egen fastighet? Gå till sidan Min fastighet.

Så fungerar tjänsterna

Beställning - Information och beställningsformulär hittar du på sidan Beställ geodatatjänster.

Produkter för nedladdning

Här kan du läsa mer om Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang, fastighetsinformation i XML-format. De nya produkterna arbetas fram i projektform och ytterligare informationsmängder införs successivt.

Produkter för direktåtkomst

Tjänsten ger åtkomst till en del av akterna som finns i Lantmäteriets arkiv. Det är akter från statliga och kommunala lantmäteriarkiv som finns tillgängliga hos Lantmäteriet.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Akterna innehåller oftast en karta med tillhörande handlingar och beskriver hur fastigheten bildades eller vilken förändring som har skett på den. Handlingen beskriver hur förrättningen har genomförts och vilka beslut som har tagits samt även information om samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter. I arkiven ingår även detaljplaner och andra markreglerande bestämmelser.

Tjänsten har en sökmöjlighet:

 • Hämta en akt som innehåller en eller flera sidor

Hur ofta uppdateras informationen? 

Akterna upprättas av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Förutom den statliga myndigheten Lantmäteriet finns 39 kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) som ansvarar för fastighetsbildning.
I och med digital arkivering kommer akterna in till det digitala arkivet direkt och blir tillgängliga i tjänsten. Det finns dock fortfarande akter som arkiveras analogt och dessa skannas 1-2 ggr/år.

Dokumentation

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.
Gällande version 1.0 Gällande version 1.0
Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om adresser från fastighetsregistrets adressdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Fastighetsregistrets adressdel innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress definieras enligt Svensk standard bland annat som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.

Information om belägenhetsadress kan hämtas genom att ange objektidentitet (UUID) för adress eller fastighet.
I svaret returneras informationen objektidentitet (UUID för belägenhetsadress) samt belägenhetsadressen med tillhörande attribut.

Läs mer om Belägenhetsadress (pdf)

Hur ofta uppdateras informationen?

Adressdelen i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om ny eller ändrad adress.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 4.1.0

Gällande version 4.1.0

UML-diagram till version 4.1.0

  Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet hämta information om byggnader från fastighetsregistrets byggnadsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Fastighetsregistrets byggnadsdel innehåller i huvudsak information om

 • småhusenhet, bebyggd
 • byggnader som används för industri, handel eller annan enskild verksamhet av någon betydelse
 • byggnader som används för sociala eller kulturella ändamål
 • byggnader för allmän förvaltning.

Hur ofta uppdateras informationen?

Kommunen är den myndighet som ansvarar för byggnadsregistreringen och för att uppgifterna är korrekta. Informationen uppdateras dagligen. Ajourhållningstiden varierar för de olika kommunerna.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 2.0.3

Gällande version 2.0.3

UML-diagram till version 2.0.3

  Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om fastigheter och samfälligheter från fastighetsregistrets allmänna del när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Fastighetsregistrets allmänna del innehåller aktuell information om t.ex.

 • fastighetsindelning, både gällande och historisk
 • fastighetsrättsliga åtgärder, t.ex. avstyckningar
 • nuvarande och tidigare fastighetsbeteckning
 • centralpunktskoordinat
 • läns- och kommuntillhörighet
 • fastighetens areal
 • samfälligheter.
  En samfällighet är mark eller fiske som delas av flera fastigheter. Samfälligheten sköts gemensamt av de fastigheter som har andel i den. Ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för samfällighetens verksamhet.

Hur ofta uppdateras informationen?

Fastigheter: Fastighetsregistret ajourhålls av Lantmäterimyndigheterna och uppdateras omgående efter det att ett beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft.
Samfälligheter: Samfälligheter bildas och förändras i samband med lantmäteriförrättningar och uppdateras vid förrättningens avslutande.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 2.1.0

Gällande version 2.1.0
UML-diagram till version 2.1.0

Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om gemensamhetsanläggningar från fastighetsregistrets allmänna del när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Fastighetsregistrets allmänna del innehåller information om gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning är en anläggning för t.ex. väg, vatten- och avlopp, energianläggning eller trapphus och hiss. En gemensamhetsanläggning är till nytta för och ägs av flera fastigheter.

Hur ofta uppdateras informationen?

Gemensamhetsanläggningar och förändringar i anläggningarna registreras i samband med lantmäteriförrättningar. Gemensamhetsanläggningar som är bildade före 1974 kan saknas i registret.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.7.0

Gällande version 1.7.0
UML-diagram till version 1.7.0

Versionshistorik

Tjänsten ger tillgång till information från digitala registerkartan som är en del av Fastighetsregistret. Informationen innehåller gränspunkter med geometri (läge) och attribut som beskriver typ av markering, lägesnoggrannhet, markeringsläge samt beteckning.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Tjänsten har två sökmöjligheter:

 • Hämta en eller flera gränspunkter med samtliga attribut genom att ange identiteten.
 • Hitta referenser till gränspunkter med hjälp av geometri- eller beteckningsfilter. Referenserna kan sedan användas för att hämta fullständig information om gränspunkterna.

Hur ofta uppdateras informationen?

Gränspunkterna uppdateras av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Förutom den statliga myndigheten Lantmäteriet finns 39 kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) som ansvarar för fastighetsbildning.

Registerkartan uppdateras kontinuerligt, av Lantmäteriet och KLM, i samband med fastighetsbildning. Inom vissa KLM sker uppdateringen periodiskt, vilket innebär att de månadsvis skickar in de förändringar som skett.

Efter att uppdatering av informationen är genomförd i Registerkartan tar det cirka en timme innan den visas i tjänsten.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.
Gällande version 1.0

Gällande version 1.0

  Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om inskrivningar från fastighetsregistrets inskrivningsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller bland annat information om:

 • lagfarter
 • tomträtter
 • köpeskilling
 • inteckningar
 • anteckningar
 • avtalsservitut
 • nyttjanderätter
 • ägarhistorik

Hur ofta uppdateras informationen?

Fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter om cirka 3,2 miljoner fastigheter. Informationen uppdateras dagligen varje vardag under året.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 2.1.1

 

Gällande version 2.1.1

UML-diagram till version 2.1.1

  Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om planer och bestämmelser från fastighetsregistrets plandel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

I Fastighetsregistrets plandel redovisas information om vilka planer och bestämmelser som gäller för en viss fastighet eller ett visst område. Planerna och bestämmelserna reglerar användningen av mark och vatten. Exempel på sådana planer och bestämmelser är detaljplaner, fornlämningar och naturvårdsbestämmelser.

Varje plan och bestämmelse har en aktbeteckning som är kopplad till Lantmäteriets arkiv. Ibland anges en alternativ aktbeteckning som du kan använda för att ta del av dokumenten hos ansvarig myndighet.

Hur ofta uppdateras informationen?

En statlig eller kommunal lantmäterimyndighet ska registrera alla laga kraft vunna planer enligt plan- och bygglagen. Målet är att uppgifterna i registret ska vara aktuella och kompletta. Några veckor efter det att en plan eller bestämmelse vunnit laga kraft bör de finnas införda i registret. I realiteten finns dock vissa brister, vilket är bra att känna till när du söker information.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.
Gällande version 1.5.0

Gällande version 1.5.0

UML-diagram till version 1.5

Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till fastighet, samfällighet och gemensamhetsanläggningar genom att ange adress.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 2.0

Gällande version 2.0.0

Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till taxeringsinformation och fastighetsinformation genom att ange ett organisationsnummer.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.0

Gällande version 1.0

UML-diagram för version 1.0

Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till fastighet, samfällighet och gemensamhetsanläggningar. Referensen/rna kan sedan användas för att hämta ytterligare information via någon av bastjänsterna.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 4.02

Gällande version 4.0.2
UML-diagram

  Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet att hämta information om rättigheter från fastighetsregistrets allmänna del när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Fastighetsregistrets allmänna del innehåller information om rättigheter. En rättighet kan medföra rätt för en ägare till en fastighet, person eller bolag att för visst ändamål använda ett område av annan ägares fastighet eller anläggning. Exempel på rättigheter är väg, brygga och el-ledning.

Hur ofta uppdateras informationen?

Många äldre rättigheter saknas i fastighetsregistret, exempelvis officialservitut, eftersom det före 1972 inte fanns krav på att dessa skulle redovisas. För fastigheter bildade efter 1972 finns alla rättigheter registrerade. Officialrättigheter registreras i samband med lantmäteriförrättningen.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.4.3

Gällande version 1.4.3

  Versionshistorik

Samfällighetsföreningsregistret innehåller information om

 • Typ av förening: samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet eller förening enligt lagen om gemensamhetsanläggning
 • Namn på förening, organisationsnummer eller länskod
 • Namn och adressuppgifter för styrelsemedlemmar
 • Uppgifter om vad föreningen förvaltar t.ex. vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, grönområden, bad- och/eller båtanläggning.

Utförlig information hittar du i dokumentationen nedan.

Samfällighetsföreningsregistret har vissa kopplingar till fastighetsregistret men ingår formellt inte i det.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Aktualiteten på informationen varierar eftersom föreningarna själva ska anmäla förändringar i stadgar, styrelsesammansättning med mera till Lantmäteriet. Datum för föreningsstämman införs i registret tillsammans med uppgifter om den nya styrelsen eller andra uppgifter.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 2.0.0

Gällande version 2.0.0

UML-diagram för version 2.0.0

Versionshistorik

Tjänsten ger möjlighet att hämta taxeringsinformation från fastighetsregistrets taxeringsdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Fastighetsregistrets taxeringsdel innehåller taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader.

Information om taxeringsuppgifter kan hämtas genom att ange taxeringsenhetens id. I svaret returneras alltid id samt önskad informationsmängd.

Hur ofta uppdateras informationen?

Uppgifterna i fastighetstaxeringen gäller årsvis. Dessa fastställs årligen av Skatteverket och görs tillgängliga via Lantmäteriet. I tjänsten Taxering Direkt blir 2014-års beslutade taxering tillgänglig från 15 oktober. Uppgifterna uppdateras veckovis med omprövningar från Skatteverket.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.7.0 
- med 2018 års taxering

Gällande version 1.7.0 
(med 2018 års taxering)  

UML-diagram för version 1.7.0

Versionshistorik