Languages Lättläst Teckenspråk

Omarrondering

Omarrondering innebär att fastighetsindelningen ändras i större sammanhängande områden och att mindre skogsskiften samlas till större. Alla skiften värderas och skillnaden i värdet mellan det nya markinnehavet och det gamla regleras med pengar.

Syftet med en omarrondering är att skapa mer praktiska skogs- och jordbruksfastigheter i starkt ägosplittrade områden. För närvarande pågår omarronderingar i Dalarna.

Innan en omarrondering kan påbörjas undersöks vilka förutsättningar det finns för att genomföra den. Genom att göra en förstudie undersöker länsstyrelsen om det finns förutsättningar för att omarrondera ett visst område där markägare visat intresse för detta. Syftet med förstudien är att ge både markägare och myndigheter ökade kunskaper om berört område. I förstudien ingår bland annat följande moment:

  • Uppgifter om ägare och deras markinnehav tas fram.
  • Hävdade fastighets­gränser mäts in och kartunderlag upprättas.
  • Preliminär kostnadskalkyl, tidplan och finansieringsplan upprättas.
  • Aktuell kunskap om natur- och kulturvärden i området samlas in.

Länsstyrelsen genomför förstudien i samverkan med Lantmäteriet.