Languages Lättläst Teckenspråk

Avgifter

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas bland annat av typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter.

Ibland händer det saker som gör att en förrättning tar längre tid än planerat. Det kan ta extra lång tid att reda ut gränserna för en fastighet beroende på när gränserna bildats, komplicerad mätning eller för att grannar inte kan enas.

Det kan visa sig att det är oklart hur marken får användas, vilket gör att det behövs mer omfattande samråd med kommun och länsstyrelse.

Det kan ta tid att reda ut servitut, alltså en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet, t.ex. rätt att använda en väg eller en brunn.

Ibland kan olika hinder göra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. I så fall tar vi betalt för den tid vi har lagt ner. 

Fast grundbelopp tas ut på alla inkomna ansökningar om lantmäteriförrättning

För varje inskickad ansökan tar Lantmäteriet ut en administrationskostnad, oavsett ärendets utgång.

Fast belopp för administration från och med 1 februari 2018 är 3 400 kronor per ärende.
Om ärendet berör fler än två fastigheter tillkommer ett tilläggsbelopp på 2 400 kronor för tre till fem fastigheter och 5 000 kronor för sex fastigheter eller fler. 

Priser

Från den 1 februari 2018 gäller nya priser för lantmäteriförrättningar. Prisändringen väntas inte innebära ökade kostnader för förrättningar. Prisändringen gäller pågående ärenden den 1 februari och samtliga nya ärenden.

Mer information om förändringar av Lantmäteriets taxor

Priser för handläggning 

Lantmäteriet arbetar i team och det innebär att olika kategorier av personal kan vara involverade i ärendets handläggning och sätter tid på ärendet. Vi använder den kompetens som behövs för respektive moment i förrättningen. De olika kategorierna av personal tar olika taxa.

Typ av handläggareNuvarande taxa
Beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare 1150 kr/timme
Kart- och mätningsingenjör 1420 kr/timme
Beslutande förrättningslantmätare steg 1 1420 kr/timme
Beslutande förrättningslantmätare steg 2 1550 kr/timme
Specialist förrättningslantmätare 1700 kr/timme
Senior förrättningslantmätare 1700 kr/timme

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägarna, utförs under kväll eller helg läggs följande belopp på ordinarie avgift:

  • Måndag-torsdag efter kl. 18.00 = +300 kr/timme
  • Fredag efter 18.00 t.o.m söndag = +600 kr/timme 

Prisexempel

Prisexempel för förrättningstyperna Reglering, Avstyckning, Klyvning och Sammanläggning

Du kan vara aktiv själv

Vårt arbete förenklas genom din aktiva medverkan - till exempel genom att du skaffar fram vissa handlingar eller att återfinna kända gränsmärken. 

Betalning

Lantmäteriets betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Alla förrättningstjänster är momsfria.