Languages Lättläst Teckenspråk

Avgifter

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är.

Ibland händer det saker som gör att en förrättning tar längre tid än planerat. Vi tittar alltid på hur gränserna såg ut när fastigheten bildades och om någon förändring skett sedan dess.
Att reda ut gränserna för en fastighet kan leda till en komplicerad mätning eller bli besvärlig för att grannarna har olika uppfattning om var gränsen går.

Det kan ta tid att reda ut servitut, alltså en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet. Till exempel rätt att använda en väg eller en brunn.

Det kan visa sig att det är oklart hur marken får användas, vilket gör att det behövs mer omfattande samråd med kommun och länsstyrelse.

Ibland kan olika hinder leda till att en förrättning som sökts inte kan genomföras. I så fall tar vi betalt för den tid vi har lagt ner. Ett exempel kan vara att strandskyddsdispens inte medges.

Fast grundbelopp tas ut på alla inkomna ansökningar om lantmäteriförrättning 

Från och med 1 februari 2018 tar Lantmäteriet ut en administrativ kostnad för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång. Den administrativa kostnaden består av ett grundbelopp och när flera fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp:

Grundbelopp (1-2 berörda fastigheter)  3400 kr
Tilläggsbelopp (3-5 berörda fastigheter) + 2400 kr
Tilläggsbelopp (6 > berörda fastigheter)  + 5000 kr

Exempel:

  • Om en fastighet klyvs i två klyvningslotter berörs totalt tre fastigheter och den administrativa kostnaden blir totalt 3400 kr + 2400 kr = 5800 kr.
  • Om fem nya fastigheter styckas av från en fastighet berörs totalt sex fastigheter och den administrativa kostnaden blir totalt 3400 kr + 5000 kr = 8400 kr.

Priser

Från den 1 februari 2018 gäller nya priser för lantmäteriförrättningar. Prisändringen väntas inte innebära ökade kostnader för förrättningar. Prisändringen gäller pågående ärenden den 1 februari och samtliga nya ärenden.

Mer information om förändringar av Lantmäteriets taxor

Priser för handläggning 

Lantmäteriet arbetar i team och det innebär att olika kategorier av personal kan vara involverade i ärendets handläggning och sätter tid på ärendet. Vi använder den kompetens som behövs för respektive moment i förrättningen. De olika kategorierna av personal tar olika taxa.

Typ av handläggare Nuvarande taxa
Beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare 1150 kr/timme
Kart- och mätningsingenjör 1420 kr/timme
Beslutande förrättningslantmätare steg 1 1420 kr/timme
Beslutande förrättningslantmätare steg 2 1550 kr/timme
Specialist förrättningslantmätare 1700 kr/timme
Senior förrättningslantmätare 1700 kr/timme

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägarna, utförs under kväll eller helg läggs följande belopp på ordinarie avgift:

  • Måndag-torsdag efter kl. 18.00 = +300 kr/timme
  • Fredag efter 18.00 t.o.m söndag = +600 kr/timme 

Prisexempel

Prisexempel för förrättningstyperna Reglering, Avstyckning, Klyvning och Sammanläggning

Du kan vara aktiv själv

Vårt arbete förenklas genom din aktiva medverkan - till exempel genom att du skaffar fram vissa handlingar eller att återfinna kända gränsmärken. 

Betalning

Lantmäteriets betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Alla förrättningstjänster är momsfria.