Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Avgifter

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är.

Ibland händer det saker som gör att en förrättning tar längre tid än planerat. Vi tittar alltid på hur gränserna såg ut när fastigheten bildades och om någon förändring skett sedan dess.
Att reda ut gränserna för en fastighet kan leda till en komplicerad mätning eller bli besvärlig för att grannarna har olika uppfattning om var gränsen går.

Det kan ta tid att reda ut servitut, alltså en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet. Till exempel rätt att använda en väg eller en brunn.

Det kan visa sig att det är oklart hur marken får användas, vilket gör att det behövs mer omfattande samråd med kommun och länsstyrelse.

Ibland kan olika hinder leda till att en förrättning som sökts inte kan genomföras. I så fall tar vi betalt för den tid vi har lagt ner. Ett exempel kan vara att strandskyddsdispens inte medges.

Fasta belopp - Grundbelopp tas ut på alla inkomna ansökningar om lantmäteriförrättning 

Lantmäteriet tar ut ett fast belopp för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång eller om ansökan återkallas. Det fasta beloppet täcker i huvudsak Lantmäteriets administrativa kostnader och består av ett grundbelopp samt när flera fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp.

Grundbelopp (1-2 berörda fastigheter)  3400 kr
Tilläggsbelopp (3-5 berörda fastigheter) + 2400 kr
Tilläggsbelopp (6 > berörda fastigheter)  + 5000 kr


Exempel:

  • Om en fastighet klyvs i två klyvningslotter berörs totalt tre fastigheter och den administrativa kostnaden blir totalt 3400 kr + 2400 kr = 5800 kr.
  • Om fem nya fastigheter styckas av från en fastighet berörs totalt sex fastigheter och den administrativa kostnaden blir totalt 3400 kr + 5000 kr = 8400 kr.

För pågående förrättningar med ansökan inkommen före 1 februari 2018, tas reducerade grund- och tilläggsbelopp ut. Det reducerade grundbeloppet är 2000 kr. Berör förrättningen tre till fem fastigheter tillkommer 1200 kr och om fler än fem fastigheter berörs, tillkommer 3000 kr i reducerat tilläggsbelopp.

Priser för handläggning 

Lantmäteriet arbetar i team och det innebär att olika kategorier av personal kan vara involverade i ärendets handläggning och sätter tid på ärendet. Vi använder den kompetens som behövs för respektive moment i förrättningen. De olika kategorierna av personal tar olika taxa.

Typ av handläggare Nuvarande taxa
Beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare 1150 kr/timme
Kart- och mätningsingenjör 1420 kr/timme
Beslutande förrättningslantmätare steg 1 1420 kr/timme
Beslutande förrättningslantmätare steg 2 1550 kr/timme
Specialist förrättningslantmätare 1700 kr/timme
Senior förrättningslantmätare 1700 kr/timme

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägarna, utförs under kväll eller helg läggs följande belopp på ordinarie avgift:

  • Måndag-torsdag efter kl. 18.00 = +300 kr/timme
  • Fredag efter 18.00 t.o.m söndag = +600 kr/timme 

Fasta belopp för vissa åtgärder

Från och med 2019 gäller fasta belopp, även kallat saktaxor, för avvisande av ansökningar och vissa åtgärder enligt anläggningslagen (AL), se tabell nedan. Avgifterna för åtgärderna enligt AL gäller per berörd gemensamhetsanläggning. De fasta beloppen gäller för nya ansökningar som inkommer från och med 1 januari 2019, pågående förrättningar debiteras enligt tidigare gällande taxa (fasta grund- och tilläggsbelopp och timtaxa)

Fasta belopp för hel åtgärd - Ingen tidsdebitering
Avvisande av ansökan 3400 kr
Registrering av ändrat andelstal enligt 24 a § AL 1700 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första 300 kr
Beslut om anslutning enligt 42 a § AL 3400 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första 500 kr
Godkännande av överenskommelse enligt 43 § AL 3400 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första 500 kr

Prisexempel

Prisexempel för förrättningstyperna Reglering, Avstyckning, Klyvning och Sammanläggning

Taxa för uppdrag

Från och med 2019 kommer alltid Lantmäteriets medverkan vid bildande av samfällighetsföreningar utföras som ett uppdrag och debiteras enligt uppdragstaxan, normalt 1000 kr/timme (moms tillkommer).

Du kan vara aktiv själv

Vårt arbete förenklas genom din aktiva medverkan - till exempel genom att du skaffar fram vissa handlingar eller att återfinna kända gränsmärken. 

Betalning

I de flesta fall delfaktureras ditt ärende vid upparbetade 10 000 kr.

Lantmäteriets betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Alla förrättningstjänster är momsfria.

* För pågående förrättningar med ansökan inkommen före 1 februari 2018, tas reducerade grund- och tilläggsbelopp ut. Det reducerade grundbeloppet är 2000 kr. Berör förrättningen tre till fem fastigheter tillkommer 1200 kr och om fler än fem fastigheter berörs, tillkommer 3000 kr i reducerat tilläggsbelopp.