Languages Lättläst Teckenspråk

Ordlista

Här hittar du förklaringar och definitioner av ord och begrepp som finns på lantmateriet.se.


A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M /

N / O / P / R / S / T / U / VW / Y / Z / Å / Ä / Ö


A

a - Bokstaven a betecknar referensellipsoidens halva storaxel.

Abskissa - x-axeln i plant koordinatsystem.

Absolutpositionsbestämning - (GPS) En position bestäms direkt i förhållande till satelliterna. Kan geometriskt beskrivas som en inbindning i rymden. Vanligen används kodmätning.

Affin avbildning - Avbildning som karaktäriseras av att

 • rät linje avbildas på rät linje
 • parallella linjer avbildas på parallella linjer
 • delningsförhållandet är oförändrat.

Akt - Samling av alla handlingar i ett ärende.

Aktbeteckning - Handlingarna i ett ärende får en beteckning (en kombination av x bokstäver och y siffror) för att kunna sökas i arkivet. I förrättningsdiariet får akten sin beteckning när ärendet är slutfört.

Ankomstdatum - Datum då de första handlingarna i ett ärende kommer in till myndigheten.

Ansvarig organisation - Anger vilken organisation/enhet/avdelning som ansvarar för Verksamhetsåtgärd.

Anteckning - Särskild uppgift om en fastighet eller tomträtt. Exempelvis att fastigheten är utmätt, inte överlåtbar, att arrendator har rätt att köpa fastigheten, utgör sambors gemensamma bostad m.m.

Arkivförteckning - Systematisk uppställning av vilka handlingar som ingår i Lantmäteriets och samtliga lantmäterimyndigheters arkiv från och med år 1628 fram till idag.

Arrende - Upplåtelse av mark eller fiskerätt mot betalning för viss tid. Arrende kan ske som jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende eller fiskearrende.

Astronomisk latitud - Vinkeln mellan den astronomiska normalen i en viss punkt och ekvatorns plan.

Astronomisk longitud - Vinkeln mellan det astronomiska meridianplanet och ett godtyckligt valt astronomiskt nollmeridianplan (till exempel meridianplanet genom Greenwich).

Astronomisk normal - Lodlinjens tangent vid markytan.

Astronomiskt meridianplan - Plan som innehåller den astronomiska normalen och är parallellt med jordens rotationsaxel.

Astronomisk ortsbestämning - För att bestämma en punkts läge på jordytan kan man utföra astronomisk ortsbestämning.

Avplattning (hos rotationsellipsoid) - Avvikelse från sfärisk form. Avplattningen uttryckes med formeln f = (a-b)/a, där a är rotationsellipsoidens halva storaxel och b är dess halva lillaxel. Avplattningen betecknas med f.

Avstyckning - Avstyckning är när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet.

Avsändare/mottagare - Den myndighet, företag, organisation eller privatperson som antingen skickat handlingar till myndigheten eller mottagit handlingar från myndigheten.

Avvägning (nivellering) - Uppmätning av höjdskillnad (längs lodlinjen) mellan punkter i terrängen.

Azimut eller asimut (geodetisk) - Horisontalvinkeln mellan meridianplanet (mot norr) och en linjes projektion i horisontalplanet.

Azimutalprojektion - Kartprojektionsmetod, där kartplanet tangerar jordklotet i en punkt.

Upp till sidans topp

B

b - Bokstaven b betecknar referensellipsoidens halva lillaxel.

Banfel - (GPS) Brist i modellering av satellitbanorna. Påverkan på en baslinje vid relativ mätning är direkt proportionell mot felet i bandata och baslinjens längd:
Fel i baslinjen = fel i bandata * (baslinjens längd / avstånd till satelliten).
Utsända bandata har ett medelfel på 3-5 meter och det finns efterberäknade bandata med medelfelet 5 centimeter.

Baslinje - En rymdvektor mellan två GPS-stationer. Denna vektor beskrivs matematiskt av de tre komponenterna DX, DY och DZ, det vill säga koordinatdifferenserna mellan de två stationerna i X-, Y- respektive Z-led i ett rätvinkligt, tredimensionellt koordinatsystem.

Bereda - utreda och handlägga ett ärende till beslut.

Beräkningsregion - Område i samband med rikstrianguleringen 1967-82 inom vilket koordinater för triangelpunkter beräknats med samma utgångspunkt(er). Se även regionsystem.

BerörsAv - Registerenhet vilken byggnaden berörs av förrutom den den ligger på. Anges när byggnaden berörs av 3D-utrymmen eller Ägarlägenhetsfastigheter

Bestyrkt kopia - Med bestyrkt kopia avses en kopia där någon intygat att kopian stämmer överens med originalet.

Bevittnad namnteckning - Bevittnad namnteckning innebär att någon intygar att det är undertecknaren som har skrivit under handlingen.

Bågminut - Bågmått på enhetscirkeln som motsvarar vinkeln 1/60°, se även sexagesimala grader. Som längd längs en meridianbåge kallad distansminut, vilket motsvarar en ursprunglig nautisk mil (den är numera definitionsmässigt 1852 m).

Bågsekund - 1/60 bågminut. Motsvarar i latitudled omkring 30 meter. I longitudled i Sverige motsvarar det cirka 15 meter i genomsnitt (avtar norrut).

Bärvågsmätning - (GPS) Mätning på satellitsignalens bärvåg (lL1 = 19 och lL2 = 24 centimeter).
Upplösningen i bärvågsmätningen är några millimeter. Periodobekanta måste bestämmas. Kräver mer avancerad mottagare och beräkningsrutiner. Känslig för signalavbrott.

Upp till sidans topp

C

Cartesiska koordinater - Koordinater i ett rätvinkligt (ortonormerat) koordinatsystem, inom geodesin med två (plansystem) eller tre koordinataxlar.

CTP - Conventional Terrestrial Pole, medelpolen omkring 1900.

Cylindrisk projektion - En cylinder tangerar ekvatorn eller längs en medelmeridian.

Upp till sidans topp

D

Dagboksblad - Anteckningar över vad som hänt i ärendet.

Datum - Se geodetiskt datum och vertikalt datum.

DGPS - (GPS) Differentiell GPS. Relativ GPS-mätning; vanligen underförstås relativ kodmätning. Noggrannhet: 0,3-5 meter. För att få högsta noggrannhet krävs bärvågsunderstödd kodmätning med noggrann upplösning på koden.

Delgivning - Delgivning är ett sätt för en myndighet att säkerställa att den som berörs av ett mål eller ärende har fått del av viktig information. Delgivning sker oftast genom att en handling skickas till den som berörs av målet/ärendet eller till den som är behörig att företräda den berörda personen eller företaget.

Dokumentförteckning - En förteckning över de allmänna handlingarna som ingår i ett ärende.

DOP - (GPS) 'Dilution Of Precision'. Det geometriska bidraget till osäkerheten i en positionsbestämning; ju större DOP-värde desto sämre noggrannhet. Det finns olika DOP beroende på vad som löses ut, till exempel PDOP (3D-koordinater), HDOP (2D-koordinater), GDOP (3D-koordinater + tid).

Dödning - Innebär att en handling förklaras vara utan verkan. Dödande av inteckning innebär att inteckningen som sådan uppför. Dödande av pantbrev innebär däremot bara att pantbrevet försvinner medan inteckningen lever vidare.

Upp till sidans topp

E

ED 50 - European Datum 1950 (Hayfords ellipsoid). Resultatet av den första gemensamma beräkningen av Europas triangelnät.

ED 87 - European Datum 1987 (Hayfords ellipsoid). Resultatet av den tredje beräkningen av Västeuropas triangelnät.

EDM - Electronic Distance Measurement, se elektrooptisk längdmätning.

Egendomens värde - Beslut om stämpelskatt grundas på fastighetens värde. Vid köp av fast egendom bestäms värdet genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Det högsta av dessa värden anses som egendomens värde. Saknas särskilt taxeringsvärde görs jämförelsen istället med det värde som Fastighetsinskrivningen, med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av fångeshandlingen.

EGG - European Gravimetric Geoid.

Ekvipotentialyta - Teoretisk yta, där potentialen överallt är konstant. Används om yta som överallt är vinkelrät mot tyngdkraftens riktning.

Elektrooptisk längdmätning - Längdmätning som grundar sig på bestämning av fasskillnaden mellan utgående och reflekterade signaler av en elektromagnetisk vågrörelse (vanligen ljus eller mikrovågor). Kallas ofta EDM (Electronic Distance Measurement).

Elementutjämning - Metod för minsta kvadrat-utjämning, som bygger på att observationerna uttrycks som oberoende linjärkombinationer av de obekanta storheterna.

Ellipsoid - Se referensellipsoid.

ETRS89 - European Terrestrial Reference System 89 (ellipsoid GRS 1980). Systemet är knutet till det globala systemet ITRS (International Terrestrial Reference System) vid epok 1989.0.

EUREF - Se EUREF:s webbplats (nytt fönster).

EUREF 89 - Ett europeiskt tredimensionellt system (ellipsoid GRS 1980). Systemet är en förtätning av det globala systemet ITRF89.

Expedition - En handling skickas ut i ärende från en myndighet.

Expeditionsavgift - Är den avgift som tas ut för Fastighetsinskrivningens handläggning av ärendet.

Expeditionsdatum - Datum då en handling i ett ärende skickas ut från en myndighet.

Upp till sidans topp

F

f - Bokstaven f betecknar referensellipsoidens avplattning.

Fastighet - En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. All mark i landet är indelad i fastigheter och alla har en särskild beteckning inom kommunen (namn och nummer) till exempel Berga 1:8 i Lyckeby kommun.

Fastighetsbestämning - En fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om t.ex. hur gränserna går mellan olika fastigheter.

Fastighetsbevis (tidigare Gravationsbevis) - Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet eller samfällighet (samfällighetsbevis) och ska innehålla de uppgifter som framgår av fastighetsbeviskungörelsen (SFS 1974:1063). I fastighetsbeviset redovisas bl.a.

 • registerbeteckning,
 • ursprung,
 • avregistrering,
 • belägenhetsadress,
 • omfång,
 • läge,
 • areal,
 • fristående fiske,
 • andel i samfällighet och/eller gemensamhetsanläggning,
 • fastighetsbildningsåtgärder,
 • avskild mark,
 • rättigheter,
 • planer och bestämmelser,
 • vissa taxeringsuppgifter m.m. och
 • övriga förhållanden som anmärkts i Fastighetsregistrets allmänna del.

I beviset redovisas dessutom

 • aktualitetsdatum i Fastighetsregistrets inskrivningsdel,
 • lagfart,
 • tomträttsupplåtelse,
 • tomträttsinnehav,
 • inteckningar m.m. samt
 • anteckningar.

I samfällighetsbevis redovisas bl.a.

 • samfällighetens art,
 • delägande fastigheter,
 • skattetal och
 • rättigheter.

Fastighetsinskrivning - Fastighetsinskrivning är den division inom Lantmäteriet som granskar, beslutar och registrerar lagfarter, tomträtter, inteckningar, avtalsservitut, nyttjanderätter, beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter samt handlägger förlorade pantbrev i fastighet. Redovisningen sker i inskrivningsregistret.

Fastighetsregister - Register med information om Sveriges fastigheter. Fastighetsregistret består av fem delar; allmän del, adressdel, byggnadsdel, fastighetstaxeringsdel och inskrivningsdel. Lantmäteriet är ansvarig för Fastighetsregistret.

Fastighetsreglering - En fastighetsreglering kan t.ex. innebära att en hel fastighet eller delar av en fastighet, mark, överförs till en annan.

Fixhåll - Den avvägda sträckan mellan två, i terrängen markerade, fixpunkter.

Fixpunkt - Se höjdfix.

Flervägsfel - (GPS) Fel beroende på interferens mellan radiovågor som färdats olika väg (direkt eller reflekterat) mellan sändaren (satelliten) och mottagaren. Påverkar både kod- och bärvågsmätning. Flervägsfel kan reduceras genom bättre antenner och/eller bättre signalbehandling. Engelska: Multipath.

Fångeshandling - Den handling som överlåtelse av fastighet grundas på (köpebrev, bouppteckning, m.m.).

Förrättningslantmätare - Förrättningslantmätaren ansvarar för arbetet med förrättningen och fattar de olika beslut som ingår.

Förrättningsärende - Ärende som som avser förrättning.
Förvaltningsärende - Ärende av mer generell natur.

Upp till sidans topp

G

Gal - Enhet för acceleration, som används vid geofysiskt arbete. 1 Gal = 1 cm/s2.

Galileo - Ett framtida europeiskt system för navigering och positionering med hjälp av satelliter. Systemet, som är civilt, kommer att vara kompatibelt med de existerande navigeringssystemen GPS och Glonass. Planen är för närvarande att ha skjutit upp 18 satelliter till 2015 och 30 satelliter till 2020. Läs mer på ESA:s webbplats (nytt fönster) eller på Europakommissionens webbplats (nytt fönster).

Gauss-Krügers projektion - Den vanligaste kartprojektionen i Sverige.

GDOP - (GPS) Se DOP.

Gemensamhetsanläggning - En anläggning som flera fastigheter har behov av och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna, till exempel vägar, garage, lekplatser eller vatten- och avloppsanläggningar.

Generalstabskartan - Äldre kartverk, föregångare till topografiska kartan och nuvarande Terrängkartan. Läs mer om generalstabskartan (pdf).

Geocentriskt kartesiskt koordinatsystem - Tredimensionellt ortonormerat koordinatsystem ungefärligt orienterat med origo i jordens tyngdpunkt, Z-axeln parallell med jordens rotationsaxel, X-axeln i ekvatorsplanet genom Greenwichmeridianen och Y-axeln vinkelrät mot dessa så att ett så kallat högersystem bildas.

Geodesi - Läran om jordens form och uppmätning.

Geodetisk latitud - Vinkel mellan referensellipsoidens normal och referensellipsoidens ekvatorsplan.

Geodetisk linje - Den kurva mellan två punkter på en krökt yta, som har minsta längden. På en sfär motsvaras den av en storcirkel, det vill säga skärningen mellan sfärens yta och ett plan som innehåller sfärens medelpunkt.

Geodetisk longitud - Vinkel mellan referensellipsoidens meridianplan och ett godtyckligt valt nollmeridianplan, till exempel meridianplanet genom Stockholms gamla observatorium. (Numera avses nästan alltid longituden från internationella nollmeridianen genom Greenwich.)

Geodetiska koordinater - Geodetisk latitud och longitud.

Geodetiskt datum - En uppsättning parametrar som fastställer relationen mellan referensellipsoiden och geoiden. Den klassiska datumdefinitionen har baserats på latitud, longitud, höjd över geoiden och lodavvikelsekomponenter. I de nya tredimensionella systemen försöker man istället att placera ellipsoiden så att dess centrum sammanfaller med jordens tyngdpunkt.

Geografiska koordinater - latitud och longitud för en punkt på jordytan. Geografiska koordinater kan vara antingen astronomiska eller geodetiska koordinater.

Geoid - Ekvipotentialyta (nivåyta) som bland annat innehåller oceanernas medelnivå. Geoiden avviker från en global rotationsellipsoid med upp till 100 meter på grund av inhomogen massfördelning i jorden.

Geoidhöjd - Geoidens avvikelse från referensellipsoiden mätt längs ellipsoidnormalen i punkten.

GEOREF - Ett geografiskt referenssystem, World Geographic Reference system (pdf).

Glonass - Rysk motsvarighet till GPS, Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (nytt fönster). Både civilt och militärt tillgängligt. På grund av större inklination av satellitbanorna har Glonass lite bättre täckning på höga latituder än GPS. Inga användaravgifter.

Gnomonisk projektion - En perspektivisk kartprojektion.

GNSS - Global Navigation Satellite Systems. Benämning på globala satellitbaserade navigationssystem.

Gon - Enhet för plan vinkel, lika med 1/100 av en rät vinkel (= 0.9°), tidigare benämnd nygrad.

GPS - Global Positioning System. Amerikanskt satellitbaserat navigationssystem uppbyggt av USA:s försvarsmakt. Systemet är globalt täckande och används för navigation, positionsbestämning och tidsöverföring för såväl civila som militära tillämningar. Positionsbestämning med GPS bygger på att avstånden från minst fyra satelliter till mottagaren bestäms genom noggrann gångtidsmätning. GPS blev operationellt för civilt bruk 1993 och består av 24 satelliter cirka 20 200 kilometer över jordytan. Inga användaravgifter. Läs mer på Official U.S. Government information about the Global Positioning System (GPS) and related topics (nytt fönster).

GPS-modernisering - (GPS) Program för vidareutveckling av GPS-systemet som gör systemet mer tillgängligt för civila användare. Genom att addera en C-kod på L2 erhålls en andra civil frekvens, vilket är implementerat på de satelliter som sänts upp från år 2005. En tredje civil frekvens på 1176.45 MHz finns på satelliterna som skjuts upp från år 2010. Utöver nya frekvenser diskuteras bland annat militära signaler och funktioner samt fler satelliter.

Gradnät - Ett nät av linjer, på en karta, som representerar latitudparalleller (breddgrader) och meridianer (längdgrader).

Gravimeter - Instrument för mätning av tyngdkraft.

Grid - (eng.) Galler eller rutnät. Används dels om punktdata för regelbundet fördelade punkter (lagrade i särskilda filformat), dels i engelsk text om kartprojektioner och deras rutnät.

Grundmedelfel - Beräknat medelfel för en mätning med vikten ett (1). Om vikten beräknats som det inverterade värdet av variansen skall grundmedelfelet bli lika med ett.

Gravationsbevis - Se Fastighetsbevis.

Upp till sidans topp

H

Handläggare - Den person vid myndigheten som behandlar ett ärende.

HDOP - (GPS) Se DOP.

Helmerttransformation - Likformighetstransformation i planet mellan två rätvinkliga koordinatsystem. Metoden tillåter två translationer, en vridning och en skaländring.

Höjd, ortometrisk - Avståndet, från en punkt, utefter lodlinjen till den nivåyta som definierar höjdsystemets nollnivå, i regel geoiden. Den ortometriska höjden kan inte bestämmas direkt då den är oåtkomlig för mätning. Olika system tillämpas för att approximativt beräkna ortometrisk höjd. Ersätts vid denna beräkning verklig tyngdkraft med teoretisk tyngdkraft erhålles normalhöjd. Betecknas med H.

Höjd över ellipsoiden - Avstånd från en punkt till referensellipsoiden, mätt längs ellipsoidnormalen. Betecknas med h.

Höjd över geoiden - Se höjd, ortometrisk.

Höjdfix - Markerad punkt med avvägd höjd, som ingår i ett höjdnät.

Upp till sidans topp

I

IAG - Internationella Associationen för Geodesi. Läs mer på IAG:s webbplats (nytt fönster).

IERS - International Earth Rotation Service. Se IERS:s webbplats (nytt fönster).

IGSN-71 - International Gravity Standardization Net 1971.

Iinpassning - Empirisk bestämning av transformationssamband mellan två koordinatsystem.

Ingivare - Det är den som ger in ansökan i ett inskrivningsärende, och som kan kontaktas om det behövs.

Inkommen/upprättad - Anger om en viss handling har kommit in till eller upprättats av en myndighet.

Inskrivning - Registrering av beslut i inskrivningsärende.

Inskrivningsregister - I inskrivningsregistret redovisas vem som äger en fastighet och vilka avtalsservitut, nyttjanderätter och inteckningar som belastar fastigheten.

Inskrivningsdag - Gäller från kl 12.00 till kl 12.00 nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag. En ansökan kommer in kl 10.00 den 17 april 2013 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen 2013-04-17. Datumet när en rättighet registrerats har betydelse bland annat vid obeståndssituationer och då företrädesrätt måste bestämmas mellan olika rättigheter eller när flera inteckningar finns.

Inskrivningsärende - Ärende om registrering av fastighetsanknuten information. Typer av inskrivningsärenden är ärende om lagfart, tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse, ärende om inteckning, övrig inskrivning eller anteckning. Ärenden söks av fastighetsägaren men lämnas oftast in av ett ombud.

Inteckning - Inskrivning av ett visst belopp i fastigheten som kan pantsättas. Ett belopp registreras för fastigheten, i Fastighetsregistret, efter beslut av Fastighetsinskrivning om inteckning. Som bevis för inteckningen erhålls ett datapantbrev eller ett pantbrev i pappersform som kan pantsättas. Panthavaren har sedan säkerhet för fordringar denne har mot fastighetsägaren motsvarande den pantsatta inteckningens belopp.

Internationella ellipsoiden - Annan benämning på Hayfords ellipsoid 1910.

ITRF - International Terrestrial Reference Frame. Ett internationellt (globalt) tredimensionellt system. (Ellipsoid GRS 1980.)

IUGG - Internationella Unionen för Geodesi och Geofysik. Läs mer på IUGG:s webbplats (nytt fönster).

Upp till sidans topp

J

Jonosfärsfel - (GPS) Brister i modelleringen av jonosfären (den delen av atmosfären som kännetecknas av hög jontäthet, 50-1000 kilometer över jordytan). Påverkan av jonosfären gör bärvågsmätningarna för korta och kodmätningarna för långa. Vid relativa mätningar innebär detta ett skalfel. Påverkan är dessutom beroende av signalens frekvens, vilket gör det möjligt att (nästan helt) eliminera effekten av jonosfären genom en så kallad jonosfärsfri linjärkombination av L1 och L2. Vid enfrekvensmätning kan jonosfärsfelen reduceras genom att använda en jonosfärsmodell.

Jordellipsoid, jordmodell - Se referensellipsoid.

Upp till sidans topp

K

Kartprojektion - Avbildning av jordklotet på ett plan.

Kinematisk mätning - (GPS) Mätning då GPS-mottagaren är i rörelse, ofta underförstås kinematisk relativ bärvågsmätning. Denna ger en noggrannhet på 10-30 millimeter. Periodobekanta bestäms genom en initialiseringsprocedur (mätning på känd baslinje, snabb statisk mätning eller under rörelse (OTF = On The Fly Ambiguity Resolution = 'flygande bestämning av periodobekanta')).

Klyvning - En fastighet som ägs av flera personer tillsammans, så kallad samäganderätt, kan delas upp genom klyvning.

Kodmätning - (GPS) Mätning på satellitsignalens C/A-kod (våglängd (l) = 300 meter) eller P-kod (l = 30 meter) som är modulerade på bärvågen. Kodmätning är enkel och går snabbt att utföra. Enkla billiga mottagare kan användas. Upplösningen i kodmätningen varierar mellan olika typer av mottagare från någon decimeter till några meter. Bärvågsunderstöd höjer noggrannheten, men kräver låsning till satellitsignalen under några minuter.

Konform - Vinkelriktig, formbevarande. Begreppet används i samband med koordinattransformation och kartprojektion.

Konisk projektion - Se kartprojektioner.

Koordinater - Tal som anger läget för punkter i förhållande till ett koordinatsystem.

Koordinatsystem - System för att numeriskt representera ett referenssystem.

Koordinattransformation - Omräkning av punkters koordinatvärden i ett koordinatsystem till koordinatvärden i ett annat koordinatsystem.

Korda - Rät linje som sammanbinder två punkter på en kurva.

Krökningsradie - För plan kurva: radie i den cirkel som slutligen erhålles då tre punkter på kurvan genom vilka cirkeln passerar sammanfaller. För yta: krökningsradie enligt ovan för skärningslinjen mellan ytan och normalplanet i viss asimut.

Kvasigeoid - En geoid uttrycks som avvikelse (geoidhöjd = N) från ellipsoiden. För en kvasigeoid är avvikelsen teoretisk och inte framtagen via tyngdkraftsmätningar eller lodavvikelser. Kvasigeoiden är därför inte en nivåyta i egentlig mening. Emedan ortometrisk höjd definieras som avståndet längs lodlinjen till geoiden så kallas motsvarande avstånd till kvasigeoiden för normalhöjd (se ortometrisk höjd).

Ködagar - Det är den tid det tar innan ett nyinkommet ärende kan börja handläggas. Varje ärende till Fastighetsinskrivningen hör till en inskrivningsdag (ankomstdagen). Alla föregående inskrivningsdagar måste vara färdigbehandlade innan arbetet med en ny inskrivningsdags ärende börjar. Därför har Fastighetsinskrivningen som regel en viss balans i form av ett antal ködagar.

Köpeskilling - Fastighetens försäljningspris.

Upp till sidans topp

L

Lagfaren ägare - Den person som har lagfart på fastigheten (både marken och byggnaden).

Lagfart - Den som köper en fastighet ska göra en ansökan om lagfart för att registrera att man är ägare. Ansökan om lagfart ska göras inom 3 månader efter det att köpet ägt rum. Efter Fastighetsinskrivningens beslut om ägarförändringen (beviljande av lagfart) registreras ägare av fastigheter i Lantmäteriets Fastighetsregister.

Lagfartskapning - Innebär att någon med hjälp av en förfalskad handling beviljas lagfart på en fastighet som denne inte äger, se Fakta om Lagfartskapning.

Lagfartskostnad - Det är den avgift och den skatt som betalas i samband med en lagfartsansökan.

Landhöjning - Landhöjningen beror av både inlandsisen och massförskjutningar i jordens inre som i sin tur påverkar tyngdkraftsfältet och därmed geoiden. Landhöjningen varierar och är störst i norra Sverige vid Bottenvikskusten (cirka 1 cm/år) och minst i Skåne (cirka 0 cm/år).

Lantmäteriförrättning - En lantmäteriförrättning innefattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov med mera. Förrättningen påbörjas genom en skriftlig ansökan hos Lantmäteriet.

Latitud - Se geodetisk respektive astronomisk latitud.

Ledningsrätt - Användande av någon annans mark för att dra fram sina ledningar. För det ändamålet kan ledningsrätt upplåtas.

Lodavvikelse - Vinkel vid jordytan mellan lodlinjen och ellipsoidnormalen. Lodavvikelsen delas ofta upp i två komponenter, en i meridianplanet och en vinkelrätt däremot.

Lodlinje - Linje som är vinkelrät mot ekvipotentialytan i varje punkt.

Longitud - Se geodetisk respektive astronomisk longitud.

Loxodrom - En kurva som skär alla meridianer under samma vinkel.

Lutningsreduktion - Reduktion av en lutande längd till en horisontell längd.

Längdriktig - Egenskap hos en typ av kartprojektion. Längdförhållandet på karta mot verkligheten är sann. Gäller endast längs medelmeridianen eller en parallellcirkel på kartan.

Upp till sidans topp

M

Mark- och miljödomstol (tidigare bl.a. Fastighetsdomstol) - Till Mark- och miljödomstol kan man som sakägare överklaga beslut som Lantmäteriet fattat vid en förrättning. Det finns fem mark- och miljödomstolar i landet. Dessa domstolars domkretsar (verksamhetsområden) följer i stort de tidigare miljödomstolarnas domkretsar, men har anpassats till den administrativa indelningen av landet i län och kommuner. Orterna där domstolarna finns är: Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund. Se karta (pdf) från Sveriges Domstolars hemsida.

Marksamfällighet - En samfällighet är mark eller vattenområde som hör till flera fastigheter gemensamt.

Medelmeridian - Mittmeridian som normalt avbildas som en vertikal rät linje i kartan, och utgör symmetriaxel, och det plana systemets naturliga x-axel. I Gauss konforma projektion: meridian som avbildas som en längdriktig rät linje.

Mercators projektion - Cylindrisk kartprojektion.

Meridian - Snittlinje, som erhålles då en sfär eller rotationsellipsoid skäres med ett plan innehållande rotationsaxeln. Geometriska orten för punkter med konstant longitud.

Meridiankonvergens - Vinkelskillnaden mellan 'kartnorr' och sann nordriktning. Se tjänsten Beräkna meridiankonvergens.

Milligal - Enhet för acceleration (och tyngdkraft) = 1/1000 gal.

Missvisning - Skillnaden mellan den geografiska och den magnetiska nordriktningen. Positivt tecken på missvisningen innebär att geografiskt norr ligger väster om den riktning som kompassnålen visar. Läs mer på SGU:s sida om missvisning (nytt fönster).

Myndighet - Myndighet är den organisation som handlägger ärenden.

Upp till sidans topp

N

Nadir - Den, av jorden bortskymda, punkt, i vilken lodlinjens förlängning skär himmelssfären.

Nadirvinkel - Vinkeln i vertikalplanet mellan nadirriktningen (nedåt utefter lodlinjen) och riktningen mot det aktuella mätobjektet.

Nivåyta - Se ekvipotentialyta.

NKG - Nordiska Kommissionen för Geodesi, se NKG:s webbplats (nytt fönster).

Nollmeridian - Utgångsmeridian för longitudangivelse. Sedan 1884 avses oftast meridianen genom Greenwichobservatoriet utanför London.

Normal projektion - Se kartprojektion.

Normalhöjd - Se kvasigeoid.

Normalplan - Plan genom en viss punkt på en yta vilket innehåller normalen genom punkten.

Nygrader - Se gon.

Nyttjanderätt - Nyttjanderätt, till exempel arrende, innebär en tidsbegränsad rätt för en person att använda en annans fastighet.

Upp till sidans topp

O

Omarrondering - Omarrondering innebär att hela fastighetsindelningen ändras i större sammanhängande områden.

Ordinata - y-axeln i plant koordinatsystem.

Ordning - I geodetisk terminologi: Uppgift om beräknings-/mätningsnivå, varvid en högre nivå (normalt motsvarande större punktavstånd) oförändrad läggs till grund för beräkningarna i en lägre nivå.

Orienterad riktning - Vinkeln i horisontalplanet mellan x-axelns positiva riktning och riktningen mot det aktuella mätobjektet.

Ortometrisk höjd - Se höjd, ortometrisk.

Ortonormerat - Ett koordinatsystem där tallinjerna (talaxlarna) är vinkelräta mot varandra och längdenheterna är lika.

Upp till sidans topp

P

Pantbrev - Ett bevis för en inteckning. Ett pantbrev är en värdehandling som utfärdas av Fastighetsinskrivning efter att de beslutat bevilja din ansökan om inteckning. Om du lånar på ditt hus överlämnas pantbrevet till långivaren som säkerhet för lånet. De flesta pantbrev hanteras numer i elektronisk form i pantbrevsregistret. När ett pantbrev inte hanteras elektroniskt är det i pappersform.

Pantbrevsregistret - De flesta pantbrev hanteras i elektronisk form i pantbrevsregistret som Lantmäteriet ansvarar för och kreditinstituten använder. I pantbrevsregistret finns ett ägararkiv för de pantbrev som inte är belånade och som alltså fastighetsägaren råder över.

Parallellcirkel - Snittlinje, som erhålles då en sfär eller rotationsellipsoid skäres med ett plan vinkelrät mot rotationsaxeln.

Passpunkt - Punkt som oberoende fått koordinater i två olika koordinatsystem, och därför kan utgöra underlag för en transformation med inpassning.

PDOP - (GPS) Se DOP.

Periodbortfall - (GPS) 'Hopp' på ett helt antal våglängder (perioder) i den annars kontinuerliga bärvågsmätningen, beroende på att mottagaren tappat fastlåsningen till bärvågen. Engelska: Cycle-slip.

Periodobekant - (GPS) Okänt antal hela våglängder mellan satellit och mottagare vid bärvågsmätningens början. När periodobekanta fixerats till heltal erhålls en så kallad fixlösning. Innan dess har man en flyt-lösning. Engelska: Ambiguity.

Plana koordinater - Koordinater i ett tvådimensionellt ortonormerat koordinatsystem.

Plansystem - Koordinatsystem av plana koordinater.

Plattkarta - Enkel kartprojektion.

Polcirkel - Det är denna lutning som förorsakar årstidernas växlingar. Polcirkeln är den parallellcirkel på det avstånd från polen som motsvarar lutningen. Läs mer om polcirkeln (pdf).

Polygonmätning - Stommätning som innebär bestämning av läget för punkter (polygonpunkter).

Polygonpunkter - Bestäms genom mätning av längder och vinklar. Polygonpunkter som utgör en serie punkter utefter en bruten linje bildar ett polygontåg. Polygonpunkt gemensam för flera polygontåg kallas knutpunkt. Med varandra förbundna polygontåg utgör tillsammans ett polygonnät.

Polygontåg - Ett antal punkter sammanbundna med räta linjer i den ordning de följer på varandra.

Polära koordinater - Längd och riktning från ett origo.

Precisionsavvägning - Avvägning med hög noggrannhet, till exempel i riksavvägningen.

Projektionsfel - Fel i kartprojektions avbildning av referensellipsoiden.

Projektionskorrektion - Storheter varmed längder, riktningar eller areor på referensellipsoiden korrigeras så att den plana geometrins formler kan tillämpas.

Projektionszoner - Område inom vilket en kartprojektion med en uppsättning projektionsparametrar gäller.

Publikation - Dokument som redovisar ett resultat av ett forsknings-, utrednings- eller utvecklingsarbete inom lantmäteriets utvecklingsområde. För att dokumentet ska tas in i rapportserien ska den även ha intresse utanför Lantmäteriet.

Upp till sidans topp

R

Radian(er) - Enhet för plan vinkel, definieras genom den vinkel som har sin spets i medelpunkten av en cirkel och som avskär en båglängd på cirkeln som är lika stor som cirkelns radie. En rät vinkel motsvarar alltså p/2 radianer.

RAK - Rikets Allmänna Kartverk. Uppgick 1975 i Lantmäteriverket.

Referensellipsoid - Rotationsellipsoid; används som (matematisk) modell av jorden, även kallad jordellipsoiden, eller bara ellipsoiden.

Referensnät - En uppsättning stabilt markerade punkter sammanbundna medelst geodetiska mätningar.

Referenssystem - Fastlagda lägen för punkterna i ett referensnät.

Regioner, regionsystem - Läs mer om regionsystem.

Registerbeteckning - Riksunik beteckning på fastigheter och samfälligheter registrerade i Fastighetsregistret. Registerbeteckningen består av kommun, traktnamn, blocknummer och enhetsnummer, till exempel Skoby Berga 1:2.

Relaxation - Att frigöra en fastighet från inteckningsansvar, när den intecknats gemensamt med andra fastigheter.

Remissvar - Lantmäteriets svar på fråga eller förslag från en offentlig utredning.

RG 82 - Rikets tyngdkraftssystem 1982. Tyngdkraftssystem för det tredje grundläggande tyngdkraftsnätet i Sverige, det så kallade nollte ordningens nät, uppmätt 1981-82. Läs mer om RG 82.

RH 00 - Rikets höjdsystem 1900. Höjdsystem för den första precisionsavvägningen i Sverige, 1886-1905. Som nollnivå valdes medelvattenytan i Stockholm år 1900.

RH 70 - Rikets höjdsystem 1970. Höjdsystem för den andra precisionsavvägningen i Sverige, 1951-67. Systemets nollnivå definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP).

RH 2000 - Rikets höjdsystem 2000. Höjdsystem för den tredje precisionsavvägningen i Sverige, 1979-2003. Systemets nollnivå definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Läs mer om RH 2000.

Riksnät - Stomnät på nationell nivå.

RIX 95 - Nationellt projekt som bland annat syftar till att skapa transformationssamband mellan lokala och nationella referenssystem. Läs mer om RIX 95.

RN 92 - Ett geoidhöjdsystem som har använts i det inhemska 'oäkta' tredimensionella koordinatsystemet RR 92.

Rotationsellipsoid - Yta som genereras av en ellips som roteras kring en av sina axlar; speciellt jordellipsoiden som alstras av meridianellipsens rotation kring jordaxeln.

RR 92 - Rikets referenssystem 1992. Ett 'oäkta' tredimensionellt system baserat på Bessels ellipsoid. Det är en ren sammanfogning av det horisontella systemet RT 90, geoidhöjdsystemet RN 92 och höjdsystemet RH 70.

RT - Rikets Triangelnät. Används i sammansättningarna RT 90, RT 38 etc. som beteckning för rikets koordinatsystem.

RT 38 - Rikets koordinatsystem 1938 (Bessels ellipsoid). Koordinatsystem använt för redovisning av den andra rikstrianguleringen 1903-50.

RT 90 - Rikets koordinatsystem 1990 (Bessels ellipsoid). Koordinatsystem använt för redovisning av den tredje rikstrianguleringen 1967-82.

RT R - Tolv regionsystem som använts vid preliminära (regionsvisa) beräkningar av tredje rikstrianguleringen 1967-82 (Bessels ellipsoid).

RTK - (GPS) Real Time Kinematic. Kinematisk relativ bärvågsmätning i realtid. Radiokommunikation eller GSM-/GPRS-förbindelse från referensen (bas) till den rörliga enheten (rover) behövs.

Rättighet - Förmån för fastighet eller person att nyttja fastighet, exempelvis servitut som ger rätt att använda en brygga.

Upp till sidans topp

S

Sakägare - Sakägare kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en lantmäteriförrättning. Även nyttjanderättshavare kan vara sakägare. Lantmäteriet avgör vilka personer som är sakägare vid en förrättning.

Samfällighet - En samfällighet är mark eller vattenområde som hör till flera fastigheter gemensamt.

Samfällighetsförening - Lantmäteriet hjälper till med att bilda samfällighetsföreningar i samband med beslut om anläggningar som flera fastigheter har behov av.

Sammanföring - Flera små inteckningar växlas mot flera pantbrev intill samma totalbelopp.

Sammanläggning - Sammanläggning av fastigheter innebär att två eller flera fastigheter som har samma ägare läggs samman och bildar en ny fastighet.

Satellitsignalen - (GPS) Satellitsignalen består av två bärvågor, L1 (1575.42 MHz) och L2 (1227.60 MHz), vilka är modulerade med koder (C/A- eller C-kod och P(Y)-kod) och ett satellitmeddelande. På L1 finns både C/A- och P(Y)-kod, på L2 P(Y)-kod och på satelliter som skjutits upp sedan 2005 en civil C-kod. Satellitmeddelande innehåller information om satelliternas banor, klockkorrektioner, status med mera.

Sekund - Se bågsekund.

Semikinematisk mätning - (GPS) Variant på kinematisk mätning för detaljmätning, där man stannar upp någon minut eller del av minut på varje punkt. Noggrannhet: 10-20 millimeter.

Sexagesimala grader - Vinkelmått i grader (°), minuter (') och sekunder (''). 360° = ett varv, 1° = 60', 1' = 60''.

Senaste ändring Inskrivningsdelen
- Det datum då inskrivningsdelen till någon del ändrades för fastigheten.

Servitut - Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Det finns avtalsservitut och officialservitut. Den sistnämnda kommer till genom en förrättning utförd av en lantmätare och innebär ett myndighetsbeslut som kan överklagas. Avtalsservitut är ett avtal mellan fastighetsägare om att upplåta en rätt för en eller flera fastigheter att använda en annan. Det är alltså en civilrättslig handling, ett avtal, utan inblandning från en myndighet och som inte kan överklagas. Det är avtalsservitut som skrivs in efter ansökan till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning. Officialservitut kan beslutas efter ansökan om förrättning hos Lantmäteriet, Fastighetsbildning.

Sista svarsdatum - Anger sista datum för att besvara en skrivelse.

SLR - Satellite Laser Ranging. Innebär att avstånden från ett antal observationsstationer till en reflektorförsedd satellit mäts med hjälp av laserpulser med hög intensitet.

Snabb statisk mätning - (GPS) Variant av statisk mätning med kortare observationstid (5-20 minuter). Fungerar på avstånd upp till 15-20 kilometer. Något lägre noggrannhet än vanlig statisk mätning. Särskilda metoder för bestämning av periodobekanta används.

SR 63 - Stockholmsregionen 1963 (Bessels ellipsoid). Ett regionalt system för Stor-Stockholm framtaget 1962.

ST 74 - Stockholmstrakten 1974 (Bessels ellipsoid). Ett regionalt system för Storstockholm framtaget 1974, till vissa delar en utvidgning av SR 63.

ST 90 - Stockholmstrakten 1990 (Bessels ellipsoid). Ett regionalt system för Storstockholm baserat på RT 90, framtaget 1993.

Standardparallell - I kartprojektion, en parallellcirkel som avbildas skalenligt.

Statisk mätning - (GPS) Underförstått statisk relativ bärvågsmätning. Stillastående mätning under längre tid (20 minuter - flera dygn). Noggrannhet: 5-20 millimeter. Baslinjer mätta på detta sätt bestäms vanligen genom efterbearbetning. Baslinjer upp till flera tusen kilometer kan bestämmas med denna metod (för dessa avstånd krävs dock avancerade beräkningsrutiner).

Stereografisk projektion - En perspektivisk kartprojektion.

Stomnät - En uppsättning punkter sammanlänkade av geodetiska mätningar.

Stompunkt - Punkt ingående i stomnät.

Stämpelskatt - En skatt som tas ut vid köp av fastighet och vid uttag av inteckning. Man kan likna skatten med en omsättningsskatt (moms), se Skatter och avgifter.

SWEN 01L - En äldre svensk geoidmodell. Föregångare till SWEN05_RH70.

SWEN05_RH2000 - Svensk nationell geoidmodell anpassad till SWEREF 99 och RH 2000. Föregångare till SWEN08_RH2000.

SWEN05_RH70 - Svensk nationell geoidmodell anpassad till SWEREF 99 och RH 70. Föregångare till SWEN08_RH70.

SWEN 05LR - Tidigare namn på SWEN05_RH2000.

SWEN08_RH2000 - Svensk nationell geoidmodell anpassad till SWEREF 99 och RH 2000. Föregångare till SWEN17_RH2000.

SWEN08_RH70 - Svensk nationell geoidmodell anpassad till SWEREF 99 och RH 70. Föregångare till SWEN17_RH70.

SWEN17_RH2000 - Svensk nationell geoidmodell anpassad till SWEREF 99 och RH 2000.

SWEN17_RH70 - Svensk nationell geoidmodell anpassad till SWEREF 99 och RH 70.

SWEN 98L - En äldre svensk geoidmodell. Föregångare till SWEN05_RH70.

SWEPOS - Ett svenskt nationellt nät av fasta referensstationer för GNSS. 1998 förklarades det operationellt för realtidstillämpningar på meternivå och för efterbearbetning på centimeternivå. SWEPOS webbplats (nytt fönster).

SWEREF 93 - Föregångare till SWEREF 99.

SWEREF 99 - Ett svenskt tredimensionellt system (ellipsoiden GRS 1980). Systemet är en förtätning av det europeiska systemet ETRS89. För tekniskt bruk kan det anses vara ekvivalent med WGS 84. Läs mer om SWEREF 99.

Sökande - Sökande kallas den eller de personer som hos Lantmäteriet skriftligen ansökt om en lantmäteriförrättning. Sökande måste vara ägare till den fastighet som berörs, det vill säga den som har lagfart eller är köpare med köpeavtal för hel eller del av fastighet. En rättighetshavare kan också vara sökande.

Upp till sidans topp

T

Taxerad ägare - Den person som betalar fastighetsavgiften (oftast lagfaren ägare). Ett exempel där taxerad ägare och lagfaren ägare är olika är vid tomträtt. Kommunen är då lagfaren ägare till fastigheten (marken) men tomträttshavaren är taxerad ägare och betalar fastighetsavgiften.

Teodolit - Vinkelmätningsinstrument för mätning av horisontal- och vertikalvinklar.

Tidjord - Tidvattnets ebb och flod har en motsvarighet även i den 'fasta jorden'.

Titel/Sökord - Namnet på en publikation.

Tomträtt - En nyttjanderätt att använda en fastighet på liknande villkor som ägande. Nyttjanderätt på längre perspektiv som kan upplåtas av kommunal eller statlig fastighetsägare.

Tomträttshavare - Den som har rätt att använda fastigheten (endast marken) på liknande villkor som ägaren. Oftast är det kommunen som då äger fastigheten (marken) och ger tomträttshavaren nyttjanderätt på lång tid liknande ett arrende.

Transformation - Se koordinattransformation.

Translation - Förflyttning. I transformationssammanhang förflyttning av koordinatsystemets origo genom förflyttning av x- respektive y-axlarna.

Transportköp - Transportköp innebär att köparen inom tre månader från sitt förvärv på oförändrade villkor överlåter den del av fastigheten/tomträtten som förvärvats till en ny köpare. Under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda betalas stämpelskatt endast för det senaste köpet. Läs mer om transportköp i vårt informationsblad (pdf)

Tredimensionell fastighetsindelning - Det är möjligt att bilda så kallade 3D-fastigheter. Detta innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd och djupled så att till exempel olika våningsplan med skilda ändamål inom samma byggnad kan ligga på egna fastigheter och därmed ha olika ägare, se Tredimensionell fastighetsindelning.

Triangelmätning - Mätning i trianglar men nätet kan även ha annan konfiguration. Trots att termerna triangelnät och triangelmätning därför är något oegentliga har de likväl behållits, bland annat med hänsyn till sambandet med äldre förhållanden. Ursprungligen mättes enbart vinklar men nu utförs triangelmätning som en kombination av vinkel- och längdmätning.

Triangulering - Se triangelmätning.

Trigonometrisk höjdbestämning - Höjdbestämningsmetod som bygger på vinkelmätning, till skillnad från avvägning.

Troposfärsfel - (GPS) Brister i modelleringen av troposfären (lägre delen av atmosfären - upp till cirka 40 kilometer). Kodmätningar och bärvågsmätningar påverkas på samma sätt och det finns inget frekvensberoende. Troposfärsfördröjningen ger upphov till dels ett ganska litet skalfel, dels ett relativt höjdfel som på längre avstånd (30-40 kilometer och uppåt) vid ogynnsamma förhållanden kan uppgå till 1 decimeter. Troposfärsfördröjningen hanteras genom en standardmodell och i mer avancerade programvaror kan även så kallade troposfärsparametrar beräknas.

Tröghetspositionering - Positioneringsmetod som bygger på masströgheten (Newtons rörelselagar).

Upp till sidans topp

U

UELN 55, UELN 73 - United European Levelling Network 1955 respektive 1973. Höjdsystem som är resultatet av en gemensam utjämning av Västeuropas höjdnät.

Unitär transformation - Likformighetstransformation i planet mellan två rätvinkliga koordinatsystem. Metoden tillåter två translationer och en vridning; skalan blir oförändrad.

Upplåtelsehandling - Ett avtal om nyttjande av hela eller viss del av fastighet. Servitutsavtal är ett exempel på en upplåtelsehandling.

Utbyte - En inteckningsåtgärd där ett pantbrev växlas mot flera pantbrev intill samma totalbelopp.

Utförande organisation
- Anger vilken organisation/enhet/avdelning som har utfört Verksamhetsåtgärd.

Utjämning - Beräkningsmetod för att systematiskt fördela vid överbestämning uppkomna motsägelser.

UTM - Universal Transverse Mercator, ett världstäckande system av kartprojektionszoner.

Utsträckning - Innebär att inteckningen kommer att innefatta fler fastigheter.

Upp till sidans topp

VW

Vertikalplan - Plan genom en viss punkt på en yta vilket innehåller lodlinjen genom punkten.

Vertikalt datum - En referensyta som definierar utgångsnivån i ett höjdsystem. Se ortometrisk höjd, normalhöjd och höjd över ellipsoiden.

Vilande - Ett beslut om vilande innebär att det kvarstår vissa förutsättningar för att en fastighetsöverlåtelse ska bli helt klar. Man får betala en expeditionsavgift för vilandebeslutet och ytterligare en expeditionsavgift vid ett fullt beviljande.

VLBI - Very Long Baseline Interferometry, mätning mot avlägsna objekt i rymden.

Värdeintyg - Intyg om fastighets värde. Intyg från sakkunnig, vilket utvisar fastighetens värde vid det tillfälle en överlåtelse skett som kan gälla när inte taxeringsvärde finns.

WGS 84 - World Geodetic System 1984 (ellipsoiden GRS 1980). Ett av amerikanska myndigheter konstruerat globalt system för realtidsbestämning av koordinater med GPS. I Sverige finns ingen regelrätt realisering av WGS 84, utan istället används SWEREF 99. Läs mer om WGS 84.

Upp till sidans topp

Y

Ytriktig - Egenskap hos en typ av kartprojektion. Ytan hos en figur på klotytan avbildas i kartplanet på en figur med lika stor yta.

Upp till sidans topp

Z

Zenit - Den punkt på himmelssfären, i vilken observationspunktens lodlinje träffar densamma.

Zenitvinkel - Vinkeln i vertikalplanet mellan zenitriktningen (uppåt utefter lodlinjen) och riktningen mot det aktuella mätobjektet.

Upp till sidans topp

Å

Upp till sidans topp

Ä

Ägarlägenheter - innebär att det är möjligt att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus, se Ägarlägenheter.

Ärendemening/Sökord - Beskrivning av ett ärende.

Ärendenummer - Det unika nummer som registreras för varje ärende.

Ärendestatus - Anger om ärendet pågår eller är slutfört.

Upp till sidans topp


Ö

Överbestämning - Mätning av storhet utöver det minsta antal, som erfordras för entydig bestämning av den sökta storheten.

Överlåtelsehandling - Ett avtal om köp, byte eller gåva för fastighet.

Överräkning - Överföring av koordinatvärden mellan system med matematiskt definierade samband. Till exempel, byte av medelmeridian i projektionen.

Upp till sidans topp