Languages Lättläst Teckenspråk

Införande av SWEREF 99 och RH 2000

SWEREF 99 och RH 2000 är våra officiella referenssystem som nu införs i verksamheten hos kommuner, myndigheter och andra organisationer.

Enhetliga nationella geodetiska referenssystem medför minskade kostnader för såväl stat och kommun som övriga producenter och konsumenter av lägesbestämd information.

SWEREF 99 och RH 2000 ersätter de tidigare referenssystemen RT 90 och RH 70. Mer information om nya och äldre referenssystem finns under Referenssystem.

Införande av SWEREF 99

Förberedelserna för införandet av SWEREF 99 inom Lantmäteriet pågick under ett antal år innan själva införandet i januari 2007. Insatserna bestod i stor utsträckning av geodetiskt utvecklingsarbete samt utarbetande av kartprojektioner till SWEREF 99. Idag pågår det mer operativa arbetet med att införa SWEREF 99, även om det minskat i omfattning då de flesta av landets kommuner numera arbetar i SWEREF 99. Lantmäteriets stödverksamhet riktar sig främst mot Sveriges kommuner, men även mot myndigheter och andra organisationer.

Införande av RH 2000

Lantmäteriet har infört höjdsystemet RH 2000, baserat på resultatet från den så kallade Riksavvägningen vars fältarbeten slutfördes år 2003. Även för RH 2000 pågår ett operativt arbete kring införandet såväl i Sveriges kommuner som i myndigheter och andra organisationer.

Status för införandet

På sidan Byte av referenssystem kan införandeläget i kommuner och myndigheter följas.