Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Vilka är svaren?

Vill du jobba på l4n7mät3r137? Knäck koden – och få ett rejält försprång.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Det ställer krav på riktigt bra IT-lösningar, och det är därför som vi söker dig.

Just nu söker vi kreativa personer till vår it-avdelning – och snart kommer vi att behöva ännu fler.

Kan du lösa uppgiften?

Ett av våra team vill ge dig några tips på saker du kan ta med i din ansökan, för att imponera lite extra på oss. För att inte vem som helst ska kunna ta del av tipsen behöver du först lösa en superkrypteringsalgoritm.

Så krypterade vi meddelandet

Vi gick från vänster till höger i vårt okrypterade meddelande. För varje tecken tog vi dess ASCII-värde och adderade med nästa teckens ASCII-värde. Dessa summor stoppade vi in i listan som du ser nedan. Det sista tecknet visste vi inte vad vi skulle göra med, så det tecknets oförändrade ASCII-värde ligger sist i listan.

Lycka till!

[173,207,138,137,208,204,211,143,65,118,191,137,134,348,360,229,231,227,211,132,129,213,232,148,132,201,217,
148,137,215,226,217,133,147,222,224,225,216,209,133,150,215,211,211,129,142,339,332,217,211,129,144,226,225,
209,206,209,210,141,134,348,360,146,132,205,208,136,65,118,191,137,140,219,229,215,197,201,133,138,223,149,
129,213,232,148,135,204,133,142,339,332,217,211,129,147,224,338,261,148,221,217,227,147,148,221,213,216,140,
132,205,215,142,129,207,225,361,353,204,207,156,78,100,169,217,148,134,348,360,229,231,213,129,150,223,137,
148,237,220,206,208,215,146,132,217,149,147,222,204,129,135,349,360,211,129,260,342,146,129,213,232,148,136,
332,336,223,212,129,148,221,213,216,140,148,217,198,206,141,81,102,105,101,81,137,137,132,205,215,142,129,
207,225,361,353,204,207,154,76,132,329,261,130,206,213,219,146,150,223,137,135,211,205,197,197,130,65,118,
183,197,132,147,343,331,218,147,143,220,141,133,217,232,148,148,221,217,227,147,148,221,213,216,171,95,100,
297,261,130,206,213,219,146,150,223,137,146,219,212,223,221,208,219,148,137,214,221,223,221,211,215,211,197,
201,147,78,115,194,220,141,134,348,360,228,211,129,135,332,339,213,204,211,142,136,201,211,146,150,223,137,
139,221,235,233,228,217,215,211,213,148,141,210,201,200,201,209,205,207,210,201,217,148,141,210,201,132,150,
347,343,146,147,232,229,213,215,221,221,235,233,228,217,215,219,215,213,218,212,205,211,214,225,219,221,225,
153,76,141,210,211,142,132,201,211,142,150,219,217,148,132,217,149,138,223,149,146,215,201,197,207,142,136,
221,231,146,132,201,211,142,134,219,227,213,204,215,211,211,146,147,344,261,132,201,217,148,136,332,342,146,
147,222,204,129,137,215,226,217,133,150,215,211,211,129,142,339,332,217,211,129,144,226,225,209,206,209,210,
155,78,101,179,142,140,213,221,217,211,142,132,201,217,213,205,214,138,130,195,211,211,143,92,92,78,110,307,
332,214,221,142,146,343,336,204,197,201,133,147,223,205,211,232,215,129,130,209,225,230,148,132,201,217,148,
147,220,220,231,213,129,148,213,205,209,217,160,76,141,210,211,142,132,201,217,148,134,207,225,217,211,146,
132,217,149,260,338,210,329,262,65,108,197,220,206,204,129,148,221,213,216,140,278,356,225,222,204,211,146,
148,217,198,206,141,81,102,105,101,82,65,123,140,106,106,93,93,100,106,99,93,101,107,99,94,99,99,94,93,99,
107,101,93,100,107,100,94,100,101,95,93,101,109,101,93,99,107,101,94,99,100,95,94,101,101,94,93,101,108,100,
93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,101,107,99,94,100,100,94,94,100,102,96,94,100,103,97,94,99,103,
98,94,98,105,101,93,100,102,95,93,100,103,96,94,98,103,99,94,100,103,97,94,99,104,99,93,99,107,101,93,100,
101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,109,101,98,107,97,93,98,97,92,95,99,102,98,95,103,103,95,94,101,100,93,
94,99,100,95,93,99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,104,99,94,100,105,99,93,101,107,99,93,101,108,
100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,
94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,102,
94,94,104,102,92,95,103,102,94,93,101,106,98,93,99,107,101,94,99,100,95,94,101,101,94,93,101,108,100,93,101,
107,99,94,100,100,94,94,100,99,93,94,99,106,101,94,100,101,95,94,99,102,97,93,99,107,101,93,101,101,93,94,99,
97,92,94,98,97,93,93,100,101,94,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,108,100,93,100,101,94,95,101,
106,100,95,103,102,94,93,101,106,98,93,101,107,99,94,100,98,92,94,100,98,92,94,101,100,93,94,99,100,95,93,99,
107,101,93,101,108,100,94,99,100,95,94,98,101,97,94,98,105,101,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,107,99,94,
100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,101,96,94,100,99,93,
93,101,102,94,93,100,105,98,94,98,97,93,93,106,112,99,94,98,97,93,93,100,102,95,93,101,107,99,94,100,101,95,
94,98,101,97,94,99,98,93,94,101,101,94,94,99,102,97,94,99,100,95,93,101,108,100,93,100,99,92,94,98,105,101,94,
100,103,97,94,101,99,92,93,101,108,100,93,100,106,99,93,100,106,99,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,98,93,93,
101,102,94,93,100,103,96,95,103,108,100,95,105,102,92,94,100,106,100,94,99,98,93,93,99,107,101,93,101,109,
101,94,100,107,101,94,100,102,96,94,99,102,97,94,98,104,100,94,98,103,99,94,99,105,100,94,99,104,99,94,99,98,
93,93,102,107,98,99,111,100,93,98,97,92,93,106,110,97,93,101,109,101,94,104,102,92,95,103,102,94,93,101,106,
98,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,
104,99,94,99,98,93,93,99,107,101,93,100,103,96,94,99,103,98,95,103,103,95,95,102,108,101,93,101,102,94,93,
101,108,100,94,99,104,99,93,106,113,100,94,98,102,98,94,99,97,92,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,107,99,
94,100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,102,101,92,94,100,101,95,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,
93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,99,99,94,93,99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,
93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,101,97,94,98,104,100,93,101,109,101,99,111,
100,93,98,98,93,93,105,112,100,93,101,101,93,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,100,106,99,93,100,
106,99,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,
103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,102,94,93,101,107,99,94,100,100,94,94,99,99,94,94,98,
100,96,94,98,102,98,94,98,100,96,94,99,98,93,93,101,106,98,93,101,101,93,94,99,97,92,94,98,97,93,93,100,101,
94,93,100,102,95,94,99,98,93,93,101,102,94,93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,100,
103,97,94,99,102,97,94,99,102,97,94,99,100,95,93,100,104,97,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,
103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,97,92,93,101,101,93,93,101,107,99,95,103,104,96,94,104,
103,93,93,100,99,92,94,98,102,98,94,99,100,95,94,99,106,101,93,101,106,98,93,102,101,92,94,100,101,95,93,100,
106,99,93,100,107,100,95,102,103,96,95,103,104,96,94,101,101,94,94,99,104,99,94,98,100,96,94,99,98,93,94,98,
101,97,93,106,112,99,93,106,112,99,93,100,99,92,98,107,97,93,97,96,92,93,103,111,101,93,100,102,95,93,101,
107,99,94,100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,101,107,99,94,
100,100,94,94,98,100,96,93,99,107,101,93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,99,99,94,93,
99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,94,104,102,92,95,103,102,94,
93,104,105,94,101,105,92,93,99,101,95,93,105,106,94,93,101,105,97,93,97,103,99,93,97,98,94,101,112,99,101,
113,100,101,114,101,101,112,99,101,107,94,101,109,96,93,97,102,98,93,98,98,93,93,97,99,95,93,97,96,92,93,97,
101,97,93,101,106,98,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,105,97,93,98,97,92,93,98,100,95,93,98,100,95,
93,98,99,94,93,97,104,100,93,97,101,97,101,112,99,101,113,100,93,97,101,97,101,114,101,93,97,98,94,93,97,98,
94,93,97,99,95,93,101,108,100,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,106,98,93,97,101,97,93,97,103,99,93,
98,98,93,93,97,103,99,93,97,100,96,93,97,104,100,93,97,97,93,101,112,99,93,98,97,92,93,97,101,97,101,113,100,
101,114,101,101,113,100,93,101,102,94,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,105,97,93,97,101,97,93,97,
103,99,93,98,99,94,93,98,99,94,93,98,97,92,93,97,103,99,101,112,99,101,111,98,93,97,101,97,93,97,102,98,93,98,
97,92,93,98,98,93,93,97,105,101,93,101,108,100,93,105,110,98,93,100,108,101,99,111,100,93,97,96,92,93,105,
109,97,93,101,109,101,93,101,107,99,94,100,100,94,94,98,100,96,93,99,107,101,93,100,103,96,95,102,100,93,94,
104,103,93,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,104,99,94,99,98,93,93,99,107,101,93,101,100,92,
94,98,105,101,94,98,97,93,94,99,103,98,94,101,99,92,95,103,103,95,95,101,107,101,93,106,112,99,94,99,98,93,93,
104,105,94,101,105,92,98,108,98,93,97,105,101,93,102,109,100,93,103,104,94,93,98,100,95,98,108,98,94,104,102,
92,95,103,102,94,93,101,106,98,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,102,101,92,95,103,
106,98,95,102,107,100,93,101,103,95,98,107,97,93,98,103,98,93,105,113,101,94,100,99,93,94,101,101,94,94,99,
100,95,93,99,107,101,93,101,102,94,95,102,107,100,95,103,102,94,94,99,98,93,93,100,99,92,98,107,97,93,98,97,
92,95,99,102,98,95,103,102,94,93,101,106,98,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,100,105,98,94,98,
105,101,94,100,99,93,94,101,101,94,94,99,100,95,94,99,100,95,93,101,108,100,93,101,106,98,95,103,102,94,95,
103,104,96,94,101,101,94,93,101,108,100,93,101,107,99,95,103,104,96,94,104,103,93,93,100,103,96,95,103,108,
100,95,105,102,92,94,100,107,101,94,101,100,93,95,103,105,97,95,103,103,95,93,101,106,98,93,100,101,94,94,99,
104,99,93,101,109,101,93,101,102,94,94,100,99,93,94,99,101,96,93,100,104,97,93,99,107,101,94,99,100,95,94,
101,101,94,93,101,108,100,93,101,108,100,93,103,104,94,93,101,107,99,94,100,99,93,93,103,108,98,99,111,100,
98,108,98,93,100,101,94,94,98,105,101,94,100,103,97,94,99,104,99,93,100,106,99,98,108,98,93,101,103,95,94,99,
97,92,94,98,99,95,93,100,105,98,98,108,98,93,97,96,92,93,103,109,99,94,99,102,97,94,100,102,96,94,100,103,97,
93,101,109,101,98,108,98,93,100,106,99,94,99,102,97,94,100,104,98,94,99,104,99,93,100,102,95,93,100,105,98,
95,104,101,92,95,105,102,92,93,101,106,98,93,100,101,94,94,98,101,97,94,100,99,93,93,101,109,101,98,107,97,
93,98,105,100,93,106,106,93,93,100,106,99,93,101,107,99,94,99,103,98,94,99,102,97,93,101,106,98,93,100,103,
96,94,99,103,98,94,99,98,93,94,98,102,98,93,101,101,93,93,101,101,93,94,100,98,92,94,100,105,99,93,101,108,
100,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,
103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,103,95,101,106,93,101,114,101,107,156,93]