Objekttypskatalogen är en sammanställning av objekttyper och deras egenskaper ur ett verksamhetsperspektiv.

Objekttypskatalog

Objekt Byggnad
Version: 1.15 Bostadshus är en byggnadGarage är en byggnadKyrka är en byggnad
Definition en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
Plan- och bygglag (2010:900)
Beskrivning Byggnader >= 15 kvm ska redovisas, i övrigt får mindre byggnader förekomma om de uppfyller kraven enligt specifikation.
Master registreras inte som byggnad.

Byggnader helt under mark ska inte redovisas, vilket är ett avsteg från definitionen från PBL.
Regel
B-0035För en koppling till Skatteverkets fastighetstaxeringsregister måste en taxeringsenhetsidentitet eller värderingsenhetsidentitet finnas. En byggnad kan inte vara kopplad till både en taxeringsenhet och värderingsenhet.
Regel
B-0084En byggnad som har relationen "berörs av" till en 3D fastighet enligt fastighetsregistret (FR), måste även ha relationen "ligger på" till en registerenhet som enligt fastighetsregistret (FR) urholkas av samma 3D fastighet som avses i första raden.
Regel
BAL-3015Ett avregistrerat utbytesobjekt får inte ändra objektstatus.
Objekt Byggnadsändamål
Definition anger vilket ändamål Byggnad används till
Beskrivning
Byggnadsändamål
 
Värden Definition Beskrivning
Bostad Byggnad som till övervägande del används för boende fritidsboende eller permanentboende
Verksamhet Byggnad som till övervägande del används för rörelse Mer än 50% av byggnaden ska användas för annat än bostad, t.ex. hotell, kontor, handel, restaurang eller parkeringshus.
Samhällsfunktion Byggnad som till övervägande del innehåller verksamhet som nyttjas av medborgare i samhällslivet
Industri Byggnad som till övervägande del innehåller tillverkning av produkter eller förädling av råvaror
Komplementbyggnad byggnad som uppenbarligen hör till andra byggnader med ändamål bostad, samhällsfunktion, verksamhet eller industri t.ex. uthus, garage, carport, cistern, lager, sjöbod eller friggebod.
Ekonomibyggnad Byggnad som till övervägande del är till för Jordbruk, Skogsbruk eller därmed jämförbar näring
Övrig byggnad byggnad vars ändamål inte är Bostad, Industri, Samhällsfunktion, Verksamhet, Ekonomibyggnad eller Komplementbyggnad t.ex. kolonistuga, vindskydd, kåta, torn, väderkvarn, klockstapel, fyr, fristående skärmtak av varaktig konstruktion.
VÄRDEMÄNGDER FÖR DETALJERAT ÄNDAMÅL
Värdemängder
BostadsändamålDefinitionBeskrivning
småhus friliggandesmåhus med en bostad som inte är sammanbyggt med ett annat småhusfriliggande småhus med en bostad
småhus kedjehustvå eller flera, med varandra via garage, förråd eller dylikt sammanbyggda enbostadshusvarje bostad finns på en egen fastighet, även parhus klassificeras som kedjehus
småhus radhussmåhus som ligger i en rad om minst tre hus vars bostadsdelar är direkt sammanbyggda med varandra och där varje bostad finns på egen fastighet
småhus med flera lägenhetersmåhus med flera bostäder som finns på samma fastighett.ex. tvåbostadshus alternativt hyres- eller bostadsrättsradhus om minst tre bostäder på samma fastighet
flerfamiljshusByggnad som är inrättad med minst tre bostäder och kan innehålla kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Minst 50% ska utgöras av Bostad

ospecificeradBostad med okänt Bostadsändamål, får ej användas vid nyregisteringFår endast anges av lantmäteriet vid ajourhållningsmetod där ändamål inte kan avgöras,

SamhällsfunktionsändamålDefinitionBeskrivning
badhushus med offentlig badinrättning
brandstationbyggnad för räddningstjänsten
busstationstörre busshållplats eller resecentrum med flera linjer med byggnad
djursjukhusbyggnad för stationär vård av sjuka djur
hälsocentralenhet för öppen hälso- och sjukvård
högskolaeftergymnasial skola klassificerad i högskoleförordning
ishallinbyggd konstfrusen isanläggning
järnvägsstationstation eller hållplats som expedierar person- eller godstrafik
kommunhushuvudbyggnad för kommunledning
kriminalvårdsanstaltinstitution för verkställande av fängelsestraff
kulturbyggnadbyggnad för kulturellt ändamål
multiarenaflexibel större arena för utövande av sport, kultur och genomförande av många slags arrangemang
polisstationbyggnad inrymmande central för polisverksamhet
ridhusbyggnad med manege för ridning
samfundbyggnad för fast organiserad religiös gemenskap
sjukhusinrättning för sluten vård och specialiserad öppenvård
skolabyggnad för undervisning
sporthallinomhusanläggning för sport och idrott
universiteteftergymnasial utbildning klassificerad i högskoleförordning
vårdcentralenhet för öppen hälso- och sjukvård
ospecificeradsamhällsfunktion med okänt ändamål

IndustriändamålDefinitionBeskrivning
industrihotellbyggnad inrymmande flera olika industrier
metall- eller maskinindustriindustri för tillverkning och förädling av metall och maskiner
textilindustriindustri som tillverkar garn, tyg och dylikt samt bereder dessa
trävaruindustriindustri för förädling av skogsråvaror
annan tillverkningsindustribyggnad för övrig industriell verksamhet med tillverkning
övrig industribyggnadbyggnad för övrig industriell verksamhet som inte är tillverkning
ospecificeradindustri med okänt ändamål

ATTRIBUT FÖR BYGGNAD OCH BYGGNADSÄNDAMÅL
Attributnamn husnummer
Definition unikt nummer inom Registerenhet
Beskrivning Byggnadsbeteckning utgörs av registerenhetens beteckning och husnummer.

Husnummer får återanvändas
Regel
B-0008en Byggnads husnummer ska vara unik inom den Registerenhet den ligger på. Gäller inte då husnummer saknas eller för husnummerByggnader med objektstatus Avregistrerad
Regel
B-0091En byggnad som ligger på en registerenhet ska ha ett husnummer. En byggnad som inte ligger på en registerenhet ska inte ha ett husnummer.
Regel
B-0104För en byggnad med angivet husnummer ska Byggnads husnummer ligga inom intervallet 1 - 9999.
Attributnamn objektstatus
Definition anger aktuell status för objektet
Beskrivning Objektstatus Gällande under utredning anger att rivningslov finns på byggnaden.
Regel
B-0004För en ny byggnad är endast angivna värden nedan giltiga i denna kombination. Åtgärdstyp:Godkänt bygglov Objektstatus :Planerad Åtgärdstyp:Ny färdigbyggd byggnad Objektstatus :Gällande, Gällande under utredning Åtgärdstyp:Befintlig byggnad Objektstatus :Gällande, Gällande under utredning För en modifierad byggnad är endast angivna värden nedan giltiga i denna kombination. Åtgärdstyp:Byggnaden färdigbyggd Objektstatus efteråt:Gällande, Gällande under utredning Åtgärdstyp:Ändrad byggnadsinformation Objektstatus:Planerad, Gällande, Gällande under utredning Åtgärdstyp:Felregistrerad byggnad eller Riven, nedbrunnen byggnad Objektstatus:Avregistrerad
Attributnamn huvudbyggnad
Definition pekar ut en byggnad, i ett större komplex av byggnader, på en fastighet som huvudbyggnad
Beskrivning Sätts på byggnader där behov av att särskilt markera att en huvudbyggnad, främst i presentationssyfte, finns
Attributnamn huvudändamål
Definition anges när en byggnad har flera ändamål men där ett av ändamålen överväger
Beskrivning
Regel
B-0068För byggnader med ett byggnadsändamål ska inget huvudändamål anges. För byggnader med flera byggnadsändamål ska ett av byggnadsändamålen anges som huvudändamål. Endast ett huvudändamål ska anges.
Attributnamn osäkert ändamål
Definition ändamål som inte säkert kan bestämmas
Beskrivning Används när ändamålet nästan kan bestämmas men viss osäkerhet finns, främst vid periodisk ajourhållning.

Ändamål som har attributet osäkert ändamål = Ja ska eventuellt resultera i en brist som ska åtgärdas av kommunen.

Objekt Byggnadsanmärkning
Definition ytterligare upplysning på Byggnad

Beskrivning En byggnad utanför Sveriges riksgräns lagras utan fastighetstillhörighet och en byggnadsanmärkning med anmärkningstext 'Belägen på oidentifierat område' samt anmärkningstext "0000"

Värdet "ägare" för anmärkningstyp får inte användas på grund av dataskyddsförordningen GDPR.
Regel
B-0101En byggnad ska ha byggnadsanmärkningar med unika anmärkningstexter inom anmärkningstyp. Verksamhetsreglen tar inte hänsyn till versaler/gemener, t ex Slott och slott är en dubblett
Attributnamn anmärkningstyp
Definition anger vilken typ av anmärkning anmärkningstexten avser
Beskrivning Endast förbestämda typer av anmärkningar kan anges.

Byggnadsanmärkningstyp ska högst innehålla 70 tecken.
Värdemängd
ByggnadsanmärkningstypDefinitionBeskrivning
belägen på oidentifierat område
Attributnamn anmärkningstext
Definition text som hör till anmärkningstypen
Beskrivning Anmärkningstext ska högst innehålla 2000 tecken.
Regel
B-0103En byggnadsanmärkning med anmärkningstyp "Belägen på oidentifierat område" ska ha en anmärkningstext bestående av endast län- och kommunkod(4 siffror).

Objekt Byggnadsnamn
Definition namn på Byggnad
Beskrivning Kommer möjligen att påverkas av Belägenhetsadresstandarden och Inspire-modellen.
Regel
B-0113Denna verksamhetsregel gäller endast uppdatering gjord av kommunen För en ny byggnad får inte ett byggnadsnamn med namntypen Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi anges. För en ändrad byggnad får inte befintliga byggnadsnamn av namn Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi förändras, samt inga nya byggnadsnamn med namntypenHuvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi får anges
Regel
GloBAL-11När ändring eller borttag kommer på objekt med attributet ortid satt ska Ortnamn få meddelande.
Attributnamn namn
Definition Namnet i klartext
Beskrivning Namn ska högst innehålla 255 tecken
Regel
B-0094Byggnadsnamn ska vara unikt för byggnadsobjektet oberoende om det är versaler eller gemener samt vilken namntyp namnet har.
Attributnamn namntyp
Definition beskrivning av namnets ursprung och typ
Beskrivning
Regel
B-0093För en byggnad får namntyp=Huvudnamn Topografi endast förekomma en gång.
Värdemängd
NamntypDefinitionBeskrivning
huvudnamn topografinamn på byggnad levererat av kommun via ABT
övrigt namn topografialternativt namn på byggnad levererat av kommun via ABT
alternativnamnnamn på byggnad levererat av kommun via LINA
alternativ byggnadsbeteckning

Objekt Byggnadsdel
Definition
Beskrivning Egen klass för att kunna hantera byggnadens ingående ytor.
Attributnamn insamlingsläge
Definition anger vad byggnadsyta i plan avser
Beskrivning Anges värden för byggnadsyta i höjd, kan dessa avse takkant eller annat höjdläge.
Värdemängd
ByggnadslägeDefinitionBeskrivning
fasadlägesbeskrivning som representerar yttersidan på byggnaden innanför takutsprång
takkantlägesbeskrivning som representerar takets begränsningslinje
illustrativt lägelägesbeskrivning som anger att byggnaden antingen:

  • saknar inmätt läge (schablongeometri), eller  • är belägen under väg eller annan anläggning

ospecificerad
Attributnamn byggnadsyta
Definition byggnadens geometriska yta på marken.
Beskrivning Inga topologiska kontroller görs mellan byggnadsytor.

Regel B-0016 kan stoppa vissa rättningar av basen som kan behöva göras efter felaktig uppdatering.
Regel
B-0015Ytgeometri med positionstyp = illustrerat läge kan endast ha en byggnadsyta.
Regel
B-0016Ytgeometri som är inmätt får inte ersättas med ytgeometri med illustrerat läge.

Objekt Verksamhetsåtgärd Byggnad
Definition Anger av vem och varför förändring är gjord.
Beskrivning
Regel
BAL-3008En verksamhetsåtgärd i ett Förändringsärende levereras alltid som nytt
Regel
BAL-3013En verksamhetsåtgärds ansvarig organisation och utförande organisation (om den är angiven) får endast innehålla tillåtna tecken. Tillåtna tecken är: · Bokstäver i det svenska alfabetet, både versaler och gemener (A-Ö, a-ö) · Mellanslag · Bindestreck (-) · Understreck (_) ansvarig organisation och utförande organisation (om den är angiven) -Ska inledas med en bokstav i det svenska alfabetet -Ska avslutas med en bokstav i det svenska alfabetet - Får inte innehålla dubbla mellanslag, bindestreck eller understreck - Mellanslag, bindestreck och understreck får inte skrivas efter varandra
Attributnamn åtgärdstyp
Definition Tillåtna Verksamhetsåtgärderutbytesobjekten i modellen för Byggnad, Lägenhet och Entré
Beskrivning
Regel
B-0003En ny Byggnad ska ha någon av följande åtgärdstyper: - Godkänt bygglov - Ny färdigbyggd byggnad - Befintlig byggnad En modifierad Byggnad ska ha någon av följande åtgärdstyper: - Byggnaden färdigbyggd - Ändrad byggnadsinformation - Riven, nedbrunnen byggnad - Felregistrerad byggnad En Byggnad får inte levereras till GDS som raderad.
Regel
B-0086En ny MSBs skyddsrum, Skatteverkets värderingsenhet eller Skatteverkets taxeringsenhet ska ha åtgärdstyp Ny referens En modifierad MSBs skyddsrum, Skatteverkets värderingsenhet eller Skatteverkets taxeringsenhet ska ha åtgärdstyp Ändrad referens En raderad MSBs skyddsrum, Skatteverkets värderingsenhet eller Skatteverkets taxeringsenhet ska ha åtgärdstyp Borttagen referens.
Regel
BAL-3011Åtgärdstyp får inte levereras som "Migrerat objekt"
Regel
L-2002En lägenhets åtgärdstyp är godkänd beroende av typ av förändring Nytt: - Nybyggd lägenhet - Befintlig lägenhet - Godkänt bygglov Modifierat: - Ändrad lägenhetsinformation - Riven lägenhet - Felregistrerad lägenhet - Ingår i annan lägenhet En lägenhet får inte levereras till GDS som raderad.
Värdemängd
ÅtgärdstypByggnadLägenhetEntreDefinitionBeskrivning
godkänt bygglov
ny färdigbyggd byggnad
befintlig byggnad
byggnaden färdigbyggd
ändrad byggnadsinformation
riven, nedbrunnen byggnad
felregistrerad byggnad
nybyggd lägenhet
befintlig lägenhet
ändrad lägenhetsinformation
ingår i annan lägenhet
riven lägenhet
felregistrerad lägenhet
ny entré
ändrad entréinformation
borttagen entré
ny referens
ändrad referens
borttagen referens
migrerat objekt
Attributnamn utförande organisation
Definition Anger vilken organisation/enhet/avdelning som utfört förändringen av de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser.
Beskrivning Denna uppgift redovisar vem som har registrerat förändringen till skillnad för Ansvarig organisation som avser ansvaret av informationsinnehållet.
Attributnamn ansvarig organisation
Definition Anger vilken organisation/enhet/avdelning som ansvarar för informationen i de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser.
Beskrivning Avser verksamhetsåtgärden ett ändrat(modifierat/raderat) utbytesobjekt ansvarar organisationen bara för den information som är ändrad från tidigare version.