Rullstensåsar

En rullstensås eller grusås är en lång rygg av rundade stenar, grus och sand. De har bildats när smältvattensediment transporterats i isälvar (tunnlar) under glaciärisen. Åsarna kan ibland vara upp till flera hundra kilometer långa.

Uppgift

Syftet med den här uppgiften är att du ska ta reda på och förstå varför rullstensåsar är viktiga naturresurser samt analysera motstående samhällsintressen. Uppgiften är indelad i olika delmoment.

Uppgiftens olika delar

Ta reda på:

 • 1.1  Vad är en rullstensås? 
 • 1.2  Hur har rullstensåsar bildats? 
 • 1.3  Vad är den uppbyggd av? 
 • 1.4  Vilka egenskaper har den? 
 • 1.5  Vad är den hydrologiska cykeln?

Källmaterial:

Undersök och beskriv landskapetI kartapplikationen kan du hitta höjdkurvor, jordartskarta, vattendrag och sjöar, vegetationskarta, markanvändning, bebyggelse, byggnader, vägnät, fornlämningar, ortofoto, brunnar, täkter.

 • 2.1   Ytformer/Terräng 
 • 2.2   Jordarter 
 • 2.3   Vattendrag/Sjöar 
 • 2.4   Vegetation
 • 2.5   Odling 
 • 2.6   Bebyggelse 
 • 2.7   Kommunikationer: vägnät, järnvägar och andra transportleder 
 • 2.8   Fornlämningar - Tips: Zooma in i kartan och leta efter symbolen som ser ut som ett runstens-R

Fakta:

Ortofoto är en skalriktig flygbild. Infrarött ortofoto är ett ortofoto där infraröd teknik använts vid flygfotograferingen.  Det som syns som rött i flygbilden är klorofyll i växtlighet som reflekteras. I områden som reflekteras i rött finns därför vegetation.

Källmaterial:

Analysera och förklara landskapet:

 • 3.1   Var i terrängen hittar du olika jordarter?
 • 3.2   Vad består isälvssediment av?
 • 3.3   Om det finns postglacial lera i området, när avsattes denna?
 • 3.4   Hittar du några samband mellan växtlighet och jordarter?
 • 3.5   Finns det några spår av mänsklig aktivitet i området? (Historisk och nutida)
 • 3.6   Var finns grustäkterna? Varför där?

Tips:

Grustäkterna finns i den topografiska kartan, för att se dem måste du zooma in i kartan. Texten grustäkt finns utskriven i kartan och täktens område avgränsas med en linje med små streck inåt.

 • 3.7   Varför präglas området runt åsen av odlingslandskap?
 • 3.8   Var finns skyddsområden för vattentäkt? Var finns brunnarna?
 • 3.9   Mät arean på ett valfritt vattenskyddsområde och ungefärlig area på en grustäkt.

Tips: 

Använd bakgrundskartan för att identifiera grustäkt och titta sedan på ortofotot för att mäta.

Källmaterial:

I kartapplikationen kan du titta på följande information för att klara uppgifterna här ovanför. Historiska kartor, jordartskartan, fornlämningar och uppgifter om brunnsarkiv.

 • 4.1   Vilka åtgärder görs för att säkra en god dricksvattenförsörjning?
 • 4.2   Finns det annat material som kan användas för bygg och anläggning istället för naturgrus?

Källmaterial:

Lärarhandledning

Ämnesområde: Geografi

Årskurs: Gymnasiet

Inledande beskrivning:

En rullstensås eller grusås är en lång rygg av rundade stenar, grus och sand. De har bildats när smältvattensediment transporterats i isälvar (tunnlar) under glaciärisen. Åsarna kan ibland vara upp till flera hundra kilometer långa.

Uppgift

Syftet med den här uppgiften är att eleven ska ta reda på och förstå varför rullstensåsar är viktiga naturresurser samt analysera motstående samhällsintressen.

Utgå gärna från er geografiskt närmaste rullstensås. Om det inte finns någon rullstensås i er närhet kan ni till exempel välja att titta på Badelundaåsen utanför Västerås.

Badelundaåsen är ett tydligt inslag i landskapet och löper i nordsydlig riktning från Nyköpingstrakten i söder till Siljan i Norr. I anslutning till åsen finns många fornminnen, särskilt i trakten kring Badelunda socken i Västerås. Området kring Badelundaåsen är ett odlingslandskap, typiskt för Mälardalsregionen, tydligt präglat av milt klimat.

Uppgiften är indelad i olika delmoment:

Del 1. Kunskapsinhämtning

Här ska eleven lära sig vad en rullstensås är hur den bildats, vad den är uppbyggd av, egenskaper samt den hydrologiska cykeln. I uppgiften finns länkar till källmaterial.

Del 2. Undersök och beskriv

Här ska eleven beskriva landskapet på och omkring rullstensåsen. I kartapplikationen kan eleven använda sig av kartlagren för att undersöka terrängen, jordarter, vattendrag/sjöar, vegetation, odling, bebyggelse, vägar, järnvägar och andra transportleder samt fornlämningar. 

Tips! Komplettera gärna uppgiften med att besöka en rullstensås om det är möjligt.

Del 3. Analysera och förklara

Här ska eleven analysera och förklara varför terrängen ser ut som den gör. Frågorna ska ge vägledning i analysen.

Del 4. Analys och diskussion

Här ska eleven analysera och diskutera vilka åtgärder som behövs för att säkra en god dricksvattenförsörjning. Eleven ska även analysera och diskutera vilka material som kan användas för bygg och anläggning istället för naturgrus. I uppgiften finns relevanta länkar. 

Tips! Här kan du utöka uppgiften genom att be eleven undersöka annan verksamhet på eller i närheten av rullstensåsen – och hur denna verksamhet kan påverka åsen. 

Tips! Eleven kan redovisa sina resultat genom att använda rit- och textverktyget i kartapplikationen. Resultatet kan sparas som en pdf-fil. Läs mer om hur du använder Kartapplikationen genom att klicka på Hjälp-knappen i Kartapplikationen.

Tidsåtgång

Uppgiften beräknas omfatta cirka ?? minuter.

Centralt ur Skolverkets kursplan för Geografi

 • Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet.
 • Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling.
 • En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och utvecklingsfrågor.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website