Analysera risker med stigande havsnivå

Här får eleverna analysera risker med stigande havsnivå kring orten Vellinge i Skåne.

Ämnesområde: Geografi, Naturkunskap

Uppgift

Här får eleverna analysera risker med stigande havsnivå kring orten Vellinge i Skåne. I uppgiften ingår att söka information i kartor och artiklar för att förstå och beskriva situationen i Vellinge.

Uppgiftens olika delar

Gör följande:

I Geoskolans kartverktyg (öppnas i nytt fönster) kan du bland annat hitta höjd, jordartskarta, vattendrag och sjöar, vegetation. Undersök mängden grundvatten med hjälp av kartlagret Grundvatten i jordlager.

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg (öppnas i nytt fönster)
 2. Klicka på ikonen Kartlager
 3. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Berg, jord och hydrologi
 4. Klicka i rutan Grundvatten i jordlager.
 5. Klicka på ikonen för att Visa teckenförklaring

Ta reda på:

 • Finns det grundvatten på Falsterbonäset?
 • Kan du med hjälp av kartan avgöra om det finns stora mängder grundvatten på Falsterbonäset? Förklara.
 • Använd kartverktyget för att undersöka om det finns vattenskyddsområden på Falsterbonäset.
 • Zooma in på Falsterbonäset. Genom att föra muspekaren över en plats i kartan och högerklicka, så får du information om höjd över havet. Undersök golfbanans höjd över havet. Vilken är golfbanans höjd över havet?
 • Undersök åkern mellan Falsterbo och Ljunghusen – ta reda på vilken höjd det är över havet där.
 • Avsluta med att ta reda på höjden över havet på den plats där du bor.

Falsterbonäset ligger lågt i förhållande till havsnivån, det finns risk för översvämning i bebyggda områden. Vilka faktorer i kombination med förhållande till havsnivån bidrar till den riskfyllda situationen?

Svara på följande frågor:

 • Varför behöver landområden på Falsterbonäset skyddas mot vatten?
 • Hur agerar kommunen för att skydda Falsterbonäset mot höga vattenflöden?
 • Hur fungerar en skyddsvall mot översvämning?
 • Fundera och ge förslag på vilka konsekvenser det kan bli för samhället vid en översvämning?
 • Sammanfatta era svar på frågorna och visa tillsammans med kartbilder.

Lärarhandledning

Ämnesområde: Geografi, Naturvetenskap

Årskurs: Gymnasiet

Tidsåtgång: Uppgiften uppskattas ta cirka 80 - 120 minuter.

Syftet med den här uppgiften är att eleven ska analysera vad som händer om vattennivån stiger och ge förslag på åtgärder för att minska skadeverkningar.

Uppgiften är indelad i olika delmoment:

Del 1. Kunskapsinhämtning

Del 2. Undersök och beskriv

Del 3. Analysera och förklara

Del 4. Analys, diskussion och presentation

Svar till del 3 Analysera och förklara: klimatförändring och stigande havsnivå, kuststräckor i tre väderstreck, möjlig isolering vid högvatten och vågor.

Koppling till Skolverkets kursplan

Utdrag ur Skolverkets kursplan för Geografi

 • Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid. Människans användning och omvandling av naturlandskapet och utveckling av olika kulturlandskap över tid. Analys av naturliga hot, risker och samhällets sårbarhet.
 • Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling.
 • En klimatförändrad värld. Jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv. Klimatklassificering. Klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och människans livsvillkor, lokalt och globalt. Vattenresurser och utvecklingsfrågor.

Utdrag ur Skolverkets kursplan för Naturkunskap 1b

 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website