Samhällsplanering – järnvägsbygge på Gotland

Planera, analysera och diskutera effekterna av ett järnvägsbygge på Gotland.

Ämnesområde: Geografi, Biologi och Samhällskunskap
Grundskolan: Årskurs 7-9

Uppgift

Här får eleverna planera, analysera och diskutera effekterna av ett järnvägsbygge på Gotland.

Uppgiftens olika delar

Uppgiften är att planera för ett järnvägsbygge från Fårösund på norra Gotland till Burgsvik på södra Gotland. Eleven ska undersöka och ta reda på om olika förhållanden och intressen, för att planera en optimal järnvägssträckning. Några aspekter att hänsyn till är till exempel miljö och turism. Järnvägsbygget påverkar miljön både under själva byggnationen och efter, när tågen rullar. Samtidigt som tågtrafiken möjliggör hållbara kommunikationer och transporter, som i sin tur kan ge positiva effekter för till exempel turismen på Gotland.

 • Använd Geoskolans kartverktyg (nytt fönster) och ta reda på var Fårösund och Burgsvik ligger på Gotland.
 • Fundera, diskutera och ta fram förslag på hur sträckningen av järnvägen ska gå mellan städerna. Tänk på att dra sträckningen så att många invånare nås.
 • Låt tåget passera så många sevärdheter som möjligt. Sök på Internet och ta reda på var det finns turistmål.
 • Finns det fornminnen? Använd kartverktyget
 • Finns det skyddade områden? Använd kartverktyget
 • Använd ritverktyget för att visa sträckningen i kartan.
 • Hur gick den gamla sträckningen för Gotlands järnväg? Kan du ha användning av den i planeringen?

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg (nytt fönster)
 2. Klicka på ikonen Kartlager
 3. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Samhälle
 4. Klicka i rutan Totalbefolkning
 5. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Fornminnen
 6. Klicka i rutan Fornminnen
 7. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Biologi
 8. Klicka i rutan Skyddade områden

Lästips:

Utgå från den sträckning som du ritat upp i Geoskolans kartverktyg (nytt fönster). Undersök följande med hjälp av kartlagren:

 • Hur ser höjdskillnaderna ut för din järnvägssträckning? Ta hjälp av kartlagret Höjdmodell – terrängskuggning för att ta reda på förutsättningarna för järnvägens sträckning.
 • Undersök om din järnvägssträckning krockar med några skyddade områden, fornminnen eller vattenskyddsområden?
 • Korrigera din järnvägssträckning om det behövs.

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg (nytt fönster)
 2. Klicka på ikonen Kartlager
 3. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Flygfoton och höjddata
 4. Klicka i rutan Höjdmodell – Terrängskuggning
 5. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Biologi
 6. Klicka i rutan för Skyddade områden
 7. Klicka på ikonen för att Visa teckenförklaring
 8. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Fornminnen
 9. Klicka i rutan för Fornminnen
 10. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Berg, jord och hydrologi
 11. Klicka i rutan för Vattenskyddsområden

Beskriv och svara på följande frågor:

 • Motivera din järnvägssträckning utifrån terräng, besökta turistmål, befolkningstäthet osv. 
 • Var är Gotlands fornminnen koncentrerade? Varför är det så?
 • Finns det några platser på Gotland som är särskilt sårbara till exempel för torka, landhöjningar, ökad havsnivå eller översvämningar?

Förbered och redovisa din järnvägssträckning med svar på frågorna i ovanstående uppgifter.

Diskutera även kring följande frågor i din redovisning:

 • Är det, ur miljösynpunkt, lämpligt att bygga järnväg på Gotland?
 • Vilken effekt kan den nya järnvägssträckningen få för Gotlands turism?

Lärarhandledning

Ämnesområde: Geografi, Biologi, samhällskunskap

Årskurs: 7-9

Syftet med den här uppgiften är att eleverna får:

 • Använda ett enkelt GIS – Geoskolans kartapplikation.
 • Diskutera och reflektera över olika effekter utifrån en given frågeställning, i det här fallet ett järnvägsbygge på Gotland.
 • Presentera och argumentera för resultatet av den föreslagna järnvägssträckningen.

Uppgiften är indelad i följande delmoment:

 • Del 1. Kunskapsinhämtning
 • Del 2. Undersök och beskriv
 • Del 3. Redovisning

Koppling till Skolverkets kursplan

Utdrag ur Skolverkets kursplan för Geografi:

 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Utdrag ur Skolverkets kursplan för Biologi:

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Utdrag ur Skolverkets kursplan för Samhällskunskap:

 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website