Samhällsplanering - Nya bostäder i Vaxholm

Planera, analysera och motivera byggande av nya bostäder.

Ämnesområde: Geografi, Biologi och Samhällskunskap
Grundskolan: Årskurs 7-9

Uppgift

Här får eleverna planera, analysera och motivera byggande av nya bostäder.

Uppgiftens olika delar

Uppgiften är att planera för nya bostäder i Vaxholm. Det finns en efterfrågan på nya bostäder i kommunen. Eleven ska undersöka och ta reda på fakta om Vaxholm, behovet av nya bostäder, placering av nya bostäder, förhållanden och intressen som till exempel skyddade områden och fornlämningar.

Uppgiften kan med fördel lösas i grupp. Eleverna ska ta reda på och diskutera var det är lämpligast att bygga de nya bostäderna. I uppgiften är det inte möjlight att riva befintliga byggnader. Det är heller inte tillåtet att bygga på skyddade områden eller på ett fornminne.

 • Vilken typ av bostäder efterfrågas – ska byggas?
 • Diskutera och ta fram förslag på var bostäderna kan byggas.
 • Finns det fornminnen?
 • Finns det skyddade områden?
 • Placera ut nya bostäder i kartan.

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg (nytt fönster) och sök efter Vaxholm.
 2. Klicka på ikonen Kartlager
 3. Klicka på plustecknet (+) vid karlagret Flygfoton och höjddata
 4. Klicka i rutan Ortofoto - färg
 5. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Fornminnen
 6. Klicka i rutan Fornminnen
 7. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Biologi
 8. Klicka i rutan Skyddade områden
 9. Använd ritverktyget Polygon för att visa placeringen av de nya bostäderna i kartan.

Lästips:

Utgå från placeringen av de nya bostäderna som du ritat upp i Geoskolans kartverktyg. Motivera placeringen av de nya bostäderna med hjälp av frågorna och kartlagren:

 • Vilket läge är det mest fördelaktiga? Närhet till vattnet, rekreationsområden, kommunikationer, skola etc.
 • Hur ser höjdskillnaderna ut vid de nya bostäderna?
 • Undersök och beskriv jordarter, förutsättningar för skred och närheten till vattenskyddsområde, brunnar, etc.

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg (nytt fönster)
 2. Klicka på ikonen Kartlager
 3. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Flygfoton och höjddata
 4. Klicka i rutan Höjdmodell – Terrängskuggning
 5. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Biologi
 6. Klicka i rutan för Skyddade områden
 7. Klicka på ikonen för att Visa teckenförklaring
 8. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Fornminnen
 9. Klicka i rutan för Fornminnen
 10. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Berg, jord och hydrologi
 11. Klicka i rutan för Vattenskyddsområden
 12. Klicka i rutan för Brunnar
 13. Klicka i rutan för Förutsättningar för Skred
 14. Klicka i rutan för Jordartskarta

Beskriv och svara på följande frågor:

 • Motivera placeringen av de nya bostäderna utifrån terräng och kommunikationer
 • Var finns förutsättningar för skred? Varför är det så?
 • Vilka jordarter dominerar?
 • Finns det platser som är särskilt sårbara till exempel för landhöjningar, ökad havsnivå eller översvämningar?

Förbered och redovisa placeringen av de nys bostäderna med svar på frågorna i ovanstående uppgifter.

Diskutera även kring följande frågor i din redovisning:

 • Var rekommenderar du att kommunen ska bygga de nya bostäderna? Motivera varför.
 • Vilket är det starkaste argumentet till att bygga bostäder där du valt? Finns det nackdelar? Vilka?
 • Vilka invånare kommer vilja flytta till de nya bostäderna? Ungdomar, barnfamiljer, pensionärer?

Lärarhandledning

Ämnesområde: Geografi, Biologi, samhällskunskap

Årskurs: 7-9

Syftet med den här uppgiften är att eleverna får:

 • Använda ett enkelt GIS – Geoskolans kartapplikation.
 • Ta reda på, diskutera och motivera förutsättningar och effekter av ett bostadsbyggande.
 • Presentera och argumentera för resultatet av de nya bostäderna.

Uppgiften är indelad i följande delmoment:

 • Del 1. Kunskapsinhämtning
 • Del 2. Undersök och beskriv
 • Del 3. Redovisning

Koppling till Skolverkets kursplan

Utdrag ur Skolverkets kursplan för Geografi:

 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Utdrag ur Skolverkets kursplan för Biologi:

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Utdrag ur Skolverkets kursplan för Samhällskunskap:

Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website