På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Blanketter

Här hittar du en samlad lista över Lantmäteriets blanketter, samt länkar till relaterad information och e-tjänster om du hellre vill skicka in digitalt.


Områden (gå direkt till området genom att klicka på länken):


Lantmäteriförrättningar / fastighetsbildning

Här har vi samlat blanketter som behövs när fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov m.m. 

Lantmäteriförrättning, ansökan (pdf) 
använder du när du vill göra en lantmäteriförrättning som t.ex. avstyckning, klyvning, sammanläggning eller fastighetsreglering. Blanketten Fullmakt för ombud (pdf) använder du när du vill företrädas av någon annan fysisk person vid lantmäteriförrättningen. För de vanligaste typerna av lantmäteriförrättningar kan du även fylla i blanketten digitalt.

Vägförrättning, ansökan (pdf) 
använder du om ni vill bilda ny eller ombilda en befintlig gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening för väg. Behövs mer utrymme för att alla underskrifter ska få plats använder ni Tilläggsblad till Ansökan om vägförrättning (pdf) som tillägg till blanketten. 

Ombud, fullmakt (pdf)
använder du när du vill företrädas av någon annan fysisk person vid lantmäteriförrättningen. Läs mer om lantmäteriförrättningar

Fastighetsreglering, ansökan och överenskommelse (pdf)
använder du när ni är överens om en fastighetsreglering och ersättning. 

Ledningsrätt, ansökan (pdf) 
använder du när du vill ansöka om ledningsrätt

Upp till sidans topp


Inskrivningsärenden / fastighetsinskrivning

Här har vi samlat de blanketter som rör ansökan om lagfart, inteckning, övrig inskrivning eller anteckning m.m. 

Lagfart, ansökan (pdf) 
använder du när du har köpt eller fått en fastighet för att registrera att du är ägare till fastigheten. Läs mer om ansökan om lagfart.

Lagfart/inteckning, ansökan (pdf) 
använder du om du samtidigt med ansökan om lagfart även vill ansöka om inteckning i fastigheten. Läs mer om ansökan om lagfart.

Inskrivning - förnyelse, anmälan (pdf)
Har du en inskrivning som beviljats före före 1 juli 1968 kan du behöva förnya den. Läs mer förnyelselagen. Du kan även anmäla digitalt.

Inskrivning - tomträttsinnehav, ansökan (pdf)
använder du när du har köpt en tomträtt för att registrera att du är ägare till tomträtten. Läs mer om inskrivning av tomträtt.

Inskrivningsärende - övrigt, ansökan (pdf) 
använder du om du vill att ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt ska skrivas in eller tas bort från Fastighetsregistret (gäller även rätt till elektrisk kraft). Läs mer om ansökan om servitut och övrig inskrivning

Inskrivningsärende - ställföreträdare, ansökan (pdf) 
använder du när du ska anmäla en ställföreträdare vars namn ska antecknas i Fastighetsregistret. Detta gäller om du äger en jordbruksfastighet tillsammans med andra. 

Friköp av tomträtt, ansökan (pdf)
används av dig som tomträttsinnehavare om du har friköpt tomträtten från kommunen och vill ansöka om lagfart på fastigheten. Läs mer om inskrivning av tomträtt på webben eller i dokumentet friköp av tomträtt (pdf) innan du fyller i blanketten. 

Inskrivningsärende - ansökan, handledning för ansökan i inskrivningsärende (pdf)
För att köpa Ansökan i Inskrivningsärende i tryckt form, kontakta Fritzes Offentliga publikationer.

Upp till sidans topp

Pantbrev

Här har vi samlat blanketter som har att göra med pantbrev. De flesta pantbrev hanteras numer i elektronisk form i pantbrevsregistret. När ett pantbrev inte hanteras elektroniskt är det i pappersform.

Många av blanketterna rör vad du gör om du har förlorat ett pantbrev. Du kan läsa mer om förlorat pantbrev/inteckning och hur detta kan dödas här.

Inteckning/dödning av befintligt pantbrev / innehav / utbyte, ansökan (pdf) 
använder du när du vill ansöka om inteckning eller ändra befintliga inteckningar på fastigheten. Läs mer om ansökan om inteckning

Dödande av inteckning enligt 20 § lagen om dödande av förkommen handling, ansökan (pdf) 
använder du om du vill döda en inteckning utan att handlingen visas upp. Det betyder att pantbrevet också dödas. Ansökan ska göras av dig som är fastighetsägare eller tomträttshavare. När beslutet om att inteckningen får dödas vunnit lagakraft ska blanketten Ansökan om slutlig dödning av inteckning (nedan) skickas in. 

Dödning av inteckning - slutlig, ansökan (pdf) 
använder du när beslutet om att inteckningen får dödas vunnit laga kraft (20 §). Då ska den lagfarne fastighetsägaren ansöka om dödning av inteckningen.

Dödande av pantbrev enligt 3 § lagen om dödande av förkommen handling, ansökan (pdf) 
använder du när endast pantbrevet/handlingen ska dödas men inteckningen fortfarande ska finnas kvar i fastigheten. Ansökan kan endast göras av den som tappat bort pantbrevet/handlingen. När beslutet om att handlingen dödats vunnit laga kraft ska blanketten Ansökan om utfärdande av ny handling (nedan) skickas in. 

Ny handling - utfärdande, ansökan (pdf) 
använder du när beslutet om att handlingen dödats vunnit laga kraft (3§). Då ska den som har ansökt om dödande av förkommen handling sända in en ansökan till Lantmäteriet med begäran om att en ny handling ska utfärdas. 

Pantbrevsregistret - utdrag (doc) 
använder du som fastighetsägare (eller tomträttshavare) när du begär utdrag ur Pantbrevsregistret.

Ägararkivet

Här har vi samlat blanketter som rör ägararkivet i pantbrevssystemet. 

Datapantbrev - flytt från Ägararkivet till Fastighetsinskrivningen, begäran (docx) 

Datapantbrev - utskrift från Ägararkivet, begäran - Privatperson (doc)

Datapantbrev - utskrift från Ägararkivet, begäran - Juridisk person (doc)

Pantbrev - konvertering av skriftliga till datapantbrev för förvaring i Ägararkivet (doc) 

Upp till sidans topp


Samfällighetsföreningar

Här har vi samlat blanketter som har att göra med mark eller vattenområde som hör till flera fastigheter gemensamt. Vi hjälper till med att bilda samfällighetsföreningar i samband med beslut om anläggningar som flera fastigheter har behov av. Läs mer om samfälligheter.

Följande blanketter ska skickas till:

Lantmäteriet - Samfällighetsföreningsregistret 
Box 490
761 24 Norrtälje

Samfällighetsföreningsregistret, anmälan till (pdf) 
använder du för styrelseändringar, firmatecknare, stadgeändringar, ansökan om organisationsnummer, fusion, ombildning och upplösning. Styrelseändringar gäller ny- eller omval av styrelseledamöter och deras postadresser. Blanketten ska skickas in till Lantmäteriet efter varje föreningsstämma (årsmöte) så att registeruppgifterna är aktuella.

Normalstadgar för samfällighetsföreningar (pdf) / Normalstadgar för samfällighetsföreningar (doc)
använder du när beslut gäller antagande av nya stadgar. När beslut gäller ändring av enskilda paragrafer sker registrering av protokollet över beslutet enligt 52 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Följande blanketter ska skickas till det fastighetsbildningskontor som ansvarar för din kommun

För att hitta rätt kontor att skicka blanketterna till, klicka på Våra kontor, ange kommun och välj typ av ärende: "Fastighetsbildning":

Lantmäteriförrättning, ansökan (pdf) 
används då du vill ompröva Lantmäteriets beslut om andelstal i gemensamhetsanläggningen. Kontakta lantmäterimyndigheten innan du skickar in ansökan om en ny lantmäteriförrättning för att undvika onödiga kostnader.

Underskrifter, blankett (pdf)
använder du som tillägg till de övriga blanketterna om mer utrymme behövs för att alla underskrifter ska få plats.

Blanketterna nedan, anmälan om ändrade andelstal enligt 24a § anläggningslagen samt överenskommelse om andelstal enligt 43 § anläggningslagen, skickas hos lantmäterimyndigheten vilken kan vara statlig eller kommunal. 
Hos statliga lantmäteriet ska ansökan om dessa typer av åtgärder skickas till:

Lantmäteriet, Fastighetsbildning 
801 82 Gävle

Gemensamhetsanläggning - ändrat andelstal, anmälan (24a § AL) (pdf)
används av en styrelse som fått behörighet att besluta om ändrade andelstal för delägarfastighet i samfälligheten. Styrelsens beslut gäller först då Lantmäteriet registrerat nya andelstal.

Gemensamhetsanläggning - överenskommelse om andelstal (43 § AL) (pdf)  
används för överenskommelse mellan styrelse och fastighetsägare: 
- när en fastighet ska gå med i en samfällighet 
- när en fastighet ska lämna en samfällighet
- när ett andelstal ändras för en fastighet i samfälligheten 
Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registreras av Lantmäteriet. 

Underskrifter, blankett (pdf)
använder du som tillägg till de övriga blanketterna om mer utrymme behövs för att alla underskrifter ska få plats.

Upp till sidans topp


Beställningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter du använder för att beställa utredning, dokument och utdrag från oss.

Från och med 1/1 2017 kommer vi inte att utföra uppdrag med fastighetsförteckningar samt arkivutredningar åt privatpersoner, bolag och föreningar (beslut 2016/1895). 

Inskrivningshandlingar - äldre, beställning
använder du för att digitalt beställa kopior av inskrivningshandlingar från den 1 juni 2008 och framåt. 

Utredning, beställning av (pdf)
används av kommuner och statliga myndigheter som behöver en utredning gällande rättigheter, samfälligheter, vatten och fiske m.m. Se exempel (pdf).

Fastighetsförteckning, beställning av (enligt PBL) (pdf)
används av kommuner och statliga myndigheter som behöver en fastighetsförteckning som underlag för t.ex. en detaljplan. Se exempel (pdf)

Registerutdrag, beställning av (enligt offentlighetsprincipen) (pdf)

använder du när du vill ha ett utdrag ur fastighetsregistret på t.ex. en samfällighetsförening eller gemensamhetsanläggning. Se exempel (pdf)

Upp till sidans topp


Fastighetsinformation

Här har vi samlat de blanketter som rör fastighetsinformation som lägenhetsregistret, fastighets- och fastighetsprisregistret.

Lägenhetsregistret - ändamålsprövning avseende uttag (dot) 

Fastighets- och fastighetsprisregistret - ändamålsprövning för uttag (dotx) 

Fastighets- och fastighetsprisregistret - ändamålsprövning för uttag - Kommunal verksamhet (dotx)

Upp till sidans topp


Geodatatjänster

Här har vi samlat de blanketter som rör våra Geodatatjänster.

Tillfällig anslutning till Geodatatjänster, registering av (Prova-på extern) (doc) 

Upp till sidans topp


Other languages

These are the forms we have in English.

Ownership, registration of  - application (pdf) 

Ownership/Mortgage, registration of - application (pdf) 

Registration renewal, application (pdf)
Contractual rights such as usufruct and contractual easement that are registered prior to 1 July 1968 shall be subject to new application no later than 31 December 2018.

Registration matter, application - Proxy (pdf)

Registration cases - other, application (pdf)
applies to, e.g., agreement easement, usufruct and the right to electrical power.

Mortgage/Elimination of Existing Mortgages/Possession/Exchange, application (pdf) 

Mortgage cancellation, application (according to Section 3) (pdf)
of the Act (2011:900) on Cancellation of Lost Documents.

Mortgage cancellation, application (according to Section 20) (pdf)
of the Act (2011:900) on Cancellation of Lost Documents.

Mortgage cancellation - final, application (pdf)
Completion of application according to Section 20 of the Act on Cancellation of Lost Documents.

Mortgage elimination - existing mortgage, application (pdf)

Mortgage ownership, application (pdf)

New document - issuance, application (pdf)

Ownership, application (pdf)

Site leasehold - redemption, application (pdf) 

Upp till sidans topp / Go to top

Dela den här sidan med andra

Geodata

Geodata.se och Geodataportalen möter våren med nytt fräscht utseende

I början av maj möts du av ett nytt utseende när du besöker geodata.se och Geodataportalen.

Besök Geodata.se

Spridningstillstånd

För dig som fotar med drönare eller andra luftfarkoster

Om du ska publicera foton som du har tagit med t.ex en drönare behöver du beslut om spridningstillstånd.

Läs mer och ansök

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Digitalt först

För en smartare samhällsbyggnadsprocess

Följ arbetet med Digitalt först. Här samlar vi även goda exempel – sänd oss dina!

Läs mer

Myndighetspost

Få din lagfartspost digitalt

I tjänsten Mina meddelanden får du ett e-postmeddelande när vi får in en ansökan om lagfart på din fastighet.

Läs mer

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer