På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Inventering visar att svenska rovdjuren blivit färre

Rovdjursstammarnas storlek är en intressant fråga som ofta debatteras i media. Framför allt vargen tycks väcka starka känslor hos oss människor. Detta ser man inte minst på antalet notiser i tidningarna som beskriver iakttagelser av varg på vägar och i bostadsområden eller angrepp på tamboskap förorsakade av varg.

Det är nödvändigt att ha kontroll på hur stora stammarna av rovdjur är i Sverige och hur de breder ut sig. Kunskapen är viktig för att kunna fatta beslut om licensjakt och skyddsjakt samt för att kunna bestämma storlek på ersättning till fårägare som fått skador på sina djur. Informationen är naturligtvis även av största vikt för att kunna genomföra en hållbar och långsiktig viltförvaltning.

Viltskadecenter sammanställer fakta från inventeringar som görs årligen av våra fyra största rovdjur: varg, björn, lo och järv och deras rapporter bildar underlag till de beslut som sedan länsstyrelser och Naturvårdsverket fattar.

Sedan 2012 sker ett samarbete med de norska myndigheterna för att kartlägga rovdjursstammarna. Vissa djur rör ju sig över gränserna och man vill undvika att dessa djur räknas dubbelt.

– Vargen har störst revir, revirstorleken uppgår till mellan sex och tio kvadratmil i Skandinavien. Lodjuren har något mindre revir, omkring fyra kvadratmil för honor och tio kvadratmil för hanar, säger Peter Jaxgård, Viltskadecenter.

Vilket rovdjur orsakar mest skador på tamboskap?

– Järv och lo orsakar störst skada när det gäller renar. Vargens förekomst ska begränsas i renskötselområdet till de områden där den gör minst skada.

Både varg och järv kan döda flera djur vid ett och samma tillfälle. Peter Jaxgård påpekar att dessa rovdjur kan återkomma till slagna byten under lång tid.

– Så det är en definitionsfråga om de slår mer än de äter.

Vargstammen har vuxit

De senaste tio åren har vargstammen vuxit med cirka 15-16 procent per år. Inventeringen 2013/2014 visar att det finns omkring 320 vargar i Sverige. I början på 1970-talet ansågs vargen i princip vara utrotad. Flest djur finns i länen Värmland, Dalarna, Örebro, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland. Den gränsöverskridande delen av stammen som är gemensam för Sverige och Norge är cirka 50 djur.

I Norge har man fattat beslut om att vargarna bara får finnas i vissa bestämda ”ulvområden”. I Sverige får de finnas i sina naturliga utbredningsområden, förutom i delar av renskötselområdet.

Björnar

Tassavtryck i snön

Inventering av varg, lo och järv sker främst under vintertid, från att den första snön kommer till och med februari för lo och djärv och till och med mars för varg. Tassavtryck i snön kompletteras med DNA-prover från spillning, hår och sekret. Totalt tas årligen cirka 3 000 DNA-prover från vilda djur. Antalet observationer som rapporteras in är mellan 6 000 och 7 000 varje år. Dessutom används information från skydds- och licensjakt och djur som påträffats döda på annat sätt.

Snöfattiga vintrar ställer till problem eftersom det är svårt att säkra spåren. När det är mycket snö går djuren ofta i varandras spår för att spara energi och då måste djuren spåras tills spåren delar sig och det går att beräkna antalet individer.

Inventering av björn kan inte bedrivas under vintern av naturliga skäl, eftersom björnen då ligger i ide. Björnstammens storlek bedöms utifrån observationer som görs under älgjakten, avskjutningsstatistik och resultat från ett björnforskningsprojekt. Det tas även DNA-prover från björnspillningar.

Det är många aktörer som bidrar i arbetet med rovdjursövervakningen. Det övergripande ansvaret ligger hos Naturvårdsverket, som reglerar hur övervakningsarbetet ska gå till och fastställer och granskar de årliga inventeringsresultaten. Länsstyrelserna ansvarar för inventeringarna av de stora rovdjuren på regional nivå. Observationer görs också av jägare, även allmänhetens iakttagelser är viktiga. All dokumentation sparas i databasen Rovbase.

Länsstyrelsernas rovdjursinventeringar i renskötselområden utförs i nära samarbete med landets 51 samebyar. Statens Veterinärmedicinska Anstalt samlar in data och prover från döda och levande rovdjur.

Det finns två verktyg på webben där det är möjligt även för allmänheten att rapportera in iakttagelser.

  • Rovobs som drivs av länsstyrelserna i de mellersta och sydligaste delarna av Sverige.
  • Skandobs har utvecklats gemensamt av Rovdata i Norge och Naturvårdsverket i Sverige. Det är en databas med tillhörande mobilapp där det är möjligt att ute i fält rapportera observationer av stora rovdjur och på kartan visa var observationerna har gjorts.

Fakta

FÄRRE FÖRYNGRINGAR AV JÄRV DE SENASTE ÅREN
Järven hade under några år en stark positiv utveckling i Sverige. Men den senaste beräkningen under 2014 visar färre djur. Totalt beräknar man att det finns omkring 650 järvar i Sverige vilket är strax över referensvärdet.

BJÖRNSTAMMEN MINSKAR
Efter några år av stark utveckling av den svenska björnstammen visar populationsberäkningen som gjordes våren 2014 att tillväxten minskat med i genomsnitt 3,2 procent. 2013 fanns det cirka 2 800 björnar i Sverige. Det är framför allt i Norrbottens och Jämtlands län som björnarna har blivit färre. En förklaring kan vara att licensjakt och skyddsjakt på björn ökat sedan 2005.

NEDGÅNG FÖR LODJURSSTAMMEN
Rapporten från den senaste inventeringen av lodjur som ägde rum vinter 2013/2014 visar att lodjurstammen minskat i Sverige. Det beräknas finnas omkring 840 lodjur, vilket innebär att stammen ligger under referensvärdet som är 870 individer. Orsakerna till nedgången kan vara flera. En faktor kan vara att tillgången på bytesdjur minskat, en annan att det finns konkurrens från andra rovdjur. 2008/2009 fanns mellan 1 500 och 2 000 lodjur i landet.

FAKTA ROVBASE
Databasen Rovbase innehåller en bakgrundskarta som ägs av Naturvårdsverket. Kartan är levererad av Metria och bygger på vektordata från Lantmäteriet.
Databasen innehåller bland annat:

  • Observationer av rovdjur
  • Områden täckta under rovdjursinventering
  • Information om rovdjur som fällts under jakt eller hittats döda av annan orsak

Foto: Henrik Ekman

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.