På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Om samfällighetsföreningar

Om samfällighetsföreningar

Här finns allmän information om samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar.

Självservice

Via länkarna till höger kan du göra en ansökan och läsa mer om hur en lantmäteriförrättning går till.

 • Vad är en samfällighet?

  Vid tillämpningen av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheten ska som samfällighet anses 

  1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), kallas även för marksamfällighet, dvs. mark som hör till flera fastigheter gemensamt

  2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i en socken. Härmed förstås sådan mark som förvaltas av mantalskommun men inte formellt införlivats med samfällighet

  3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt. Lagen är tillämplig på gemensamma rättigheter och servitut oavsett om de tillkommit enligt fastighetsbildningslagstiftningen eller genom civilrättsliga avtal

  4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149), kallas även för gemensamhetsanläggning

   Med gemensamhetsanläggning avses en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Som exempel på gemensamhetsanläggning kan nämnas parkeringsanläggning, förbindelseled, gårdsutrymme och lekplats; anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, ledning, värmeanläggning och tvättstuga: anläggningar för fritidsändamål såsom brygga, småbåtshamn och friluftsbad; centralantenn, soprum, staket, elektrisk motorvärmare osv. 

  5. samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
   vattenverksamhet. 
 • Vad är en gemensamhetsanläggning?

  En anläggning som flera fastigheter har nytta av.

  För att en fastighet ska kunna fungera behövs ibland tillgång till anläggningar utanför den egna fastighetens gränser. Det kan handla om vägar, garage, lekplatser eller vatten- och avloppsanläggningar. Det är inte ovanligt att flera fastigheter inom samma by eller kvarter har liknande behov. Dessa behov kan tillgodoses genom att bilda en gemensamhetsanläggning. Det möjliggör en effektiv och långsiktigt god samverkan med grannarna.

  En gemensamhetsanläggning bildas genom ett slags lantmäteriförrättning som kallas anläggningsförrättning. Hur en sådan går till finns reglerat i Anläggningslagen (AL).
  En gemensamhetsanläggning redovisas i fastighetsregistret och har en egen registerbeteckning, till exempel Oskarshamn Berga ga:1. När en gemensamhetsanläggning inrättas beslutas vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen och hur de deltagande fastigheterna tillsammans ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för den gemensamma anläggningen.

  Anläggningen och den mark som är upplåten för anläggningen är gemensam egendom för de fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen.

  Delaktigheten i gemensamhetsanläggningen är kopplad till äganderätten för varje särskild fastighet. När en fastighet som har del i en gemensamhetsanläggning säljs blir den nya ägaren därför automatiskt delägare i gemensamhetsanläggningen och bunden av besluten som meddelats när gemensamhetsanläggningen bildades.

  De fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen bildar en samfällighet, det vill säga en förening för byggande och drift av gemensamhetsanläggningen.

  Läs mer om gemensamhetsanläggningar här 

  Broschyr

  Gemensamhetsanläggning - En hållbar lösning tillsammans med grannarna (pdf)  

 • Vad är delägarförvaltning?

  Delägarförvaltning innebär att en samfällighet sköts (förvaltas) direkt av delägarna i en samfällighet.

  En samfällighet, till exempel en gemensamhetsanläggning, kan skötas (förvaltas) antingen genom delägarförvaltning eller av en samfällighetsförening.

  Delägarförvaltning är bra om det är få delägande fastigheter och kostnaderna för drift och underhåll är låga.

  Alla måste vara överens när beslut fattas. Om delägarna inte kan enas kan Lantmäteriet hjälpa till genom att hålla ett delägarsammanträde.

 • Vad är en samfällighetsförening?

  Att bilda en samfällighetsförening är ett bra sätt att organisera skötseln av mark eller anläggningar som ägs tillsammans. En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta samfälligheter, till exempel gemensamhetsanläggningar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

  En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

  Vad samfällighetsföreningen förvaltar framgår av stadgarna som normalt hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.

  Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter kan en samfällighetsförening också förvalta:

  • samfälligheter enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)
  • mark som gemensamt tillhör vissa fastigheter
  • servitut eller annan rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt
  • samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
  • samfälligheter enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

  En samfällighetsförening kan också bildas för att sköta (förvalta) en samfällighet som redan finns och som sköts direkt av delägarna. Varje delägare i en samfällighet har rätt att när som helst begära att en samfällighetsförening ska bildas. Och när en sådan begäran framställs till Lantmäteriet ska en förening alltid bildas. En begäran om att bilda en samfällighetsförening går alltså före den redan existerande förvaltningen som delägarna gör direkt. På juristspråk talar man om att föreningsförvaltning alltid kan bryta delägarförvaltning.

 • Vilka är medlemmar i en samfällighetsförening?

  Den som äger en fastighet som har en andel i samfällighet. Fastighetsägaren är automatiskt medlem i den samfällighetsförening som sköter samfälligheten.
  Vilka fastigheter som har andel i en samfällighet framgår av Fastighetsregistret.
  Du kan ringa till Lantmäteriets kundservice, 0771-63 63 63, och fråga om din fastighet har andel i någon gemensamhetsanläggning eller samfällighet.

  Om du äger en fastighet som har andel i en samfällighet, till exempel en brygga, är du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Den som förvärvar en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen.

 • Vad är en debiteringslängd för en samfällighetsförening?

  En debiteringslängd är en förteckning över hur mycket varje medlem ska betala till en samfällighetsförening, se 41-42 §§, lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Summan bestäms av hur stor andel varje fastighet har i samfällighetsföreningen. På föreningens stämma ska styrelsen dels lägga fram en budget, dels en debiteringslängd.

  I debiteringslängden ska anges:

  • det totala belopp som ska uttaxeras
  • vad som ska betalas av varje medlem
  • när betalning senast ska ske

  En fastighetsägareförteckning underlättar upprättande av debiteringslängden.

 • Vad gäller vid skyddad identitet?

  Du måste meddela samfällighetsföreningsregistret om detta. I annat fall finns risk att namn och kontaktuppgifter blir offentliga. Kontakta Samfällighetsföreningsregistret.

Dela den här sidan med andra

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna

Spridningstillstånd

Ska du filma eller fotografera från drönare?

Tänk på att du fortfarande behöver spridningstillstånd för att sprida bilder och filmer tagna från luften.

Läs mer och ansök

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Digitalt först

Smartare samhällsbyggnadsprocess

Se resultatet från Society hack i Almedalen där deltagarna tog sig an utmaningar kring Digitalt först.

Lantmäteriet i Almedalen 2017