På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Ansök om lantmäteriförrättning

Du som privatperson ansöker om åtgärderna fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning i tjänsten Ansök om lantmäteriförrättning.

Självservice

I vår tjänst kan du själv fylla i din ansökan. Du skriver under ansökan direkt med din e-legitimation.

I tjänsten kan du se ditt eventuella egna fastighetsinnehav eller söka den information om Sveriges fastigheter som du behöver för att göra en så korrekt ansökan som möjligt. Till din hjälp finns även ett kartverktyg med mät- och ritmöjligheter så du kan skissa fram dina önskemål på bästa sätt. 

När ansökan är ifylld och du och dem som berörs av förrättningen har skrivit under ansökan och vidimerat eventuella bilagor med e-legitimation (t.ex. mobilt Bank-ID) kommer den att behandlas av oss. 

I filmen beskrivs hur du tidigare gjorde en ansökan i vår tjänst, men nu kan du alltså även skriva under och skicka in ansökan digitalt.

Om du vill ansöka om annan lantmäteriåtgärd eller saknar e-legitimation måste du fylla i en blankett, skriva under och skicka in den med post till oss. Till våra blanketter 

 • Mer information

  Om du har köpt eller fått en del av en fastighet måste ansökan lämnas in senast sex månader från överlåtelsedagen. Annars gäller inte överlåtelsen.

  Blanketten Fullmakt för ombud (pdf) använder du när du vill företrädas av någon annan fysisk person vid lantmäteriförrättningen.

  Har du köpt eller vill du belåna en fastighet? Då behöver du fylla i blanketten ansökan om lagfart eller inteckning. 

  Vi prioriterar fastighetsbildning för nybyggnation av permanentbostäder och samhällsnyttig infrastruktur. 

 • Prisexempel och handläggningstid

  Se prisexempel och aktuell handläggningstid för att:

  • Reglera (när en hel, eller delar av, en fastighet förs över till en annan)
  • Stycka av (när en bit mark skiljs av från en fastighet och bildar en ny)
  • Klyva (när mark delas upp så att alla delägare får en ny fastighet)
  • Sammanlägga (när en fastigheter med samma ägare läggs ihop till en ny) 

  Läs mer om våra Avgifter

 • Så här gör vi en lantmäteriförrättning

 • Vi utreder

  1. Vi börjar med att utreda om det är möjligt att genomföra den förändring du har ansökt om. En utredning tar olika lång tid beroende på vad din ansökan gäller och hur lätt eller svårt det är att genomföra förändringen.Vi följer de regler som finns och tar hänsyn till information som finns i våra register: planer, fastighetsuppgifter, inskrivningsuppgifter. Vi tar kontakt och diskuterar med de myndigheter som berörs av din ansökan, som kommunens byggnadsnämnd och länsstyrelsen. Det gör vi för att få deras syn på det du ansökt om, till exempel bygglov eller tillstånd för vatten och avlopp.
  2. Fältarbete = vi mäter och kontrollerar på plats. Vi stakar ut gamla fastighetsgränser och mäter in nya. Det kan vara så att du behöver vara med under fältarbetet. I så fall kommer vi överens om en tid som passar dig. Både före och efter fältarbetet gör vi också beräkningar och tar fram kartor på vårt kontor.
  3. Sammanträde – kanske. Ibland behöver vi som hanterar ditt ärende diskutera något med sakägarna, dvs dig som fastighetsägare och andra som berörs av lantmäteriförrättningen. Det gör vi för att få ett så bra underlag som möjligt för våra beslut. Om du blir kallad till ett möte (sammanträde)är det därför viktigt att du kommer och bevakar dina intressen. Mötena protokollförs så att det klart och tydligt framgår vad som sagts. Om alla sakägare redan från början är överens och har skrivit på en överenskommelse om vad som ska göras behövs ofta inget möte.

  I de flesta fall delfaktureras ditt ärende vid upparbetade 10 000 kr.

 • Vi beslutar

  När vi har samlat in all information vi behöver så fattar vi beslut. Det finns olika typer av beslut. I normalfallet fattar vi beslut om själva fastigheten, ett fastighetsbildningsbeslut. Vi beslutar om hur kostnaderna för vårt arbete ska fördelas mellan sakägarna (de fastighetsägare och andra som berörs av lantmäteriförrättningen). Vi fattar ett ersättningsbeslut om sakägarna ska betala pengar till varandra. Vi fattar beslut om från vilken dag förändringarna ska gälla då t ex mark byter ägare, servitut tillkommer osv.
  Det sista beslut som vi fattar är ett avslutningsbeslut för att tydliggöra att vi har avslutat lantmäteriförrättningen.
  Vi skickar då ut en sammanställning över alla beslut vi fattat i ditt ärende. I normalfallet får du kopior på:

  • förrättningskarta. En karta som visar hur fastigheten förändrats genom lantmäteriförrättningen.
  • Förrättningsprotokoll som innehåller de beslut som vi fattat i ditt ärende.
  • En fastighetsrättslig och teknisk beskrivning som bland annat innehåller areal och koordinater för gränspunkter.

  Alla beslut protokollförs.

  Kom ihåg!

  Om du är missnöjd med ett beslut så kan du överklaga. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga, oftast ska det göras inom fyra veckor från förrättningen avslutades. Överklagan skickas till oss.

 • Vi registrerar

  Om inte någon överklagat förrättningen inom fyra veckor så registreras den hos oss i Fastighetsregistret och på registerkartan. I samband med det får nybildade fastigheter en egen fastighetsbeteckning. När registreringen är klar får en av er som är sakägare kopior på alla dokument som har med ärendet att göra. Alla kan hämta en egen kopia under mina fastighetsärenden på lantmäteriets hemsida (om personen har e-legitimation.)

 • Slutbetalning

  När lantmäteriförrättningen är färdig får du en sista räkning från oss. Det är den tid vi behöver lägga ner på ett ärende som avgör priset.
  Om du har tagit tillbaka din ansökan om lantmäteriförrättning eller om vi av något annat skäl inte kan genomföra den förändring du ansökt om så avslutar vi vårt arbete. Då tar vi bara betalt för den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende. Här hittar du våra Avgifter, de är satta så att de ska täcka kostnaderna för vårt arbete. Prisexempel finns under förrättningstyperna RegleringAvstyckningKlyvning och Sammanläggning.

  Har du frågor eller invändningar mot räkningen? Hör av dig till oss. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.

Dela den här sidan med andra

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna

Spridningstillstånd

Ska du filma eller fotografera från drönare?

Tänk på att du fortfarande behöver spridningstillstånd för att sprida bilder och filmer tagna från luften.

Läs mer och ansök

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Digitalt först

Smartare samhällsbyggnadsprocess

Se resultatet från Society hack i Almedalen där deltagarna tog sig an utmaningar kring Digitalt först.

Lantmäteriet i Almedalen 2017