På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Ansök om lantmäteriförrättning

Du som privatperson ansöker om åtgärderna fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning i tjänsten Ansök om lantmäteriförrättning.

Självservice

I vår tjänst kan du själv fylla i din ansökan. Du skriver under ansökan direkt med din e-legitimation.

I tjänsten kan du se ditt eventuella egna fastighetsinnehav eller söka den information om Sveriges fastigheter som du behöver för att göra en så korrekt ansökan som möjligt. Till din hjälp finns även ett kartverktyg med mät- och ritmöjligheter så du kan skissa fram dina önskemål på bästa sätt. 

När ansökan är ifylld och du och dem som berörs av förrättningen har skrivit under ansökan och vidimerat eventuella bilagor med e-legitimation (t.ex. mobilt Bank-ID) kommer den att behandlas av oss. 

I filmen beskrivs hur du tidigare gjorde en ansökan i vår tjänst, men nu kan du alltså även skriva under och skicka in ansökan digitalt.

Om du vill ansöka om annan lantmäteriåtgärd eller saknar e-legitimation måste du fylla i en blankett, skriva under och skicka in den med post till oss. 

 • Mer information

  Om du har köpt eller fått en del av en fastighet måste ansökan lämnas in senast sex månader från överlåtelsedagen. Annars gäller inte överlåtelsen.

  Har du köpt eller vill du belåna en fastighet? Då behöver du fylla i blanketten ansökan om lagfart eller inteckning. 

  Vi prioriterar fastighetsbildning för nybyggnation av permanentbostäder och samhällsnyttig infrastruktur. 

 • Så här gör vi en lantmäteriförrättning

 • Vi utreder

  1. Vi börjar med att utreda om det är möjligt att genomföra den förändring du har ansökt om. En utredning tar olika lång tid beroende på vad din ansökan gäller och hur lätt eller svårt det är att genomföra förändringen.Vi följer de regler som finns och tar hänsyn till information som finns i våra register: planer, fastighetsuppgifter, inskrivningsuppgifter. Vi tar kontakt och diskuterar med de myndigheter som berörs av din ansökan, som kommunens byggnadsnämnd och länsstyrelsen. Det gör vi för att få deras syn på det du ansökt om, till exempel bygglov eller tillstånd för vatten och avlopp.
  2. Fältarbete = vi mäter och kontrollerar på plats. Vi stakar ut gamla fastighetsgränser och mäter in nya. Det kan vara så att du behöver vara med under fältarbetet. I så fall kommer vi överens om en tid som passar dig. Både före och efter fältarbetet gör vi också beräkningar och tar fram kartor på vårt kontor.
  3. Sammanträde – kanske. Ibland behöver vi som hanterar ditt ärende diskutera något med sakägarna, dvs dig som fastighetsägare och andra som berörs av lantmäteriförrättningen. Det gör vi för att få ett så bra underlag som möjligt för våra beslut. Om du blir kallad till ett möte (sammanträde)är det därför viktigt att du kommer och bevakar dina intressen. Mötena protokollförs så att det klart och tydligt framgår vad som sagts. Om alla sakägare redan från början är överens och har skrivit på en överenskommelse om vad som ska göras behövs ofta inget möte.

  I de flesta fall delfaktureras ditt ärende vid upparbetade 10 000 kr.

 • Vi beslutar

  När vi har samlat in all information vi behöver så fattar vi beslut. Det finns olika typer av beslut. I normalfallet fattar vi beslut om själva fastigheten, ett fastighetsbildningsbeslut. Vi beslutar om hur kostnaderna för vårt arbete ska fördelas mellan sakägarna (de fastighetsägare och andra som berörs av lantmäteriförrättningen). Vi fattar ett ersättningsbeslut om sakägarna ska betala pengar till varandra. Vi fattar beslut om från vilken dag förändringarna ska gälla då t ex mark byter ägare, servitut tillkommer osv.
  Det sista beslut som vi fattar är ett avslutningsbeslut för att tydliggöra att vi har avslutat lantmäteriförrättningen.
  Vi skickar då ut en sammanställning över alla beslut vi fattat i ditt ärende. I normalfallet får du kopior på:

  • förrättningskarta. En karta som visar hur fastigheten förändrats genom lantmäteriförrättningen.
  • Förrättningsprotokoll som innehåller de beslut som vi fattat i ditt ärende.
  • En fastighetsrättslig och teknisk beskrivning som bland annat innehåller areal och koordinater för gränspunkter.

  Alla beslut protokollförs.

  Kom ihåg!

  Om du är missnöjd med ett beslut så kan du överklaga. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga, oftast ska det göras inom fyra veckor från förrättningen avslutades. Överklagan skickas till oss.

 • Vi registrerar

  Om inte någon överklagat förrättningen inom fyra veckor så registreras den hos oss i Fastighetsregistret och på registerkartan. I samband med det får nybildade fastigheter en egen fastighetsbeteckning. När registreringen är klar får en av er som är sakägare kopior på alla dokument som har med ärendet att göra. Alla kan hämta en egen kopia under mina fastighetsärenden på lantmäteriets hemsida (om personen har e-legitimation.)

 • Slutbetalning

  När lantmäteriförrättningen är färdig får du en sista räkning från oss. Det är den tid vi behöver lägga ner på ett ärende som avgör priset.
  Om du har tagit tillbaka din ansökan om lantmäteriförrättning eller om vi av något annat skäl inte kan genomföra den förändring du ansökt om så avslutar vi vårt arbete. Då tar vi bara betalt för den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende. Här hittar du våra Avgifter, de är satta så att de ska täcka kostnaderna för vårt arbete. Prisexempel finns under förrättningstyperna RegleringAvstyckningKlyvning och Sammanläggning.

  Har du frågor eller invändningar mot räkningen? Hör av dig till oss. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.

 • Prisexempel

 • Prisempel fastighetsreglering

  Det är många saker som påverkar det slutgiltiga priset. Prisexemplen ska därför inte på något sätt betraktas som bindande för en likadan eller liknande förrättning – vare sig för statliga lantmäterimyndigheten eller de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna.

  Prisexempel:

  Reglering 1:

  Anna och Jan har gjort en skriftlig överenskommelse med grannen Eva om att reglera ett område på cirka 5 000 kvm till deras fastighet. De gamla gränspunkterna återfinns och mäts in av Lantmäteriets mätningsingenjör. Den nya gränssträckningen markeras och mäts in.

  Innan mätningen har lantmätaren konstaterat att området inte berörs av strandskydd, detaljplan eller fornminne och att något samråd med kommunen och länsstyrelsen inte behövs. Båda fastigheterna är lågt belånade så något medgivande från panträttshavare behöver inte inhämtas av lantmätaren.

  Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 37 000 kronor. 

  Reglering 2:

  Anders har köpt två områden från två fastigheter om cirka 3 respektive cirka 5 hektar som han vill reglera över till sin fastighet. Vid mätningen uppmärksammar Lantmäteriets ingenjör att en av de befintliga gränserna är oklar. Anders skriver på en ansökan om fastighetsbestämning och kommer överens med grannen om hur kostnaden för fastighetsbestämningen ska fördelas mellan dem. Med hjälp av äldre handlingar stakas den oklara gränsen ut. Den klarlagda och de nya gränserna markeras och mäts in. 

  Två nya servitut bildas för att säkra utfart och vattentäkt. Regleringen av de två områdena får till följd att andelarna i två gemensamhetsanläggningar omfördelas mellan de inblandade fastigheterna. Eftersom ett av områdena berörs av strandskydd och fornminne så samråder lantmätaren med länsstyrelsen. För en av de berörda fastigheterna behövs det ett medgivande från panträttshavare utifrån belåningssituationen.

  Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 58 000 kronor.


  Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna. Utifrån samtalet med förrättningslantmätaren och efter en fastighetsrättslig genomgång av de fastigheter som ingår i ditt ärende så strävar vi på Lantmäteriet efter att kunna lämna ett förslag på fast pris för din förrättning.

  Ibland är det inte möjligt att lämna förslag på fast pris, till exempel vid tvist, tvång, oklara gränsförhållanden eller oklara ägandeförhållanden. I dessa fall strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas.

  Läs mer om våra Avgifter

 • Prisexempel avstyckning

  Det är många saker som påverkar det slutgiltiga priset. Prisexemplen ska därför inte på något sätt betraktas som bindande för en likadan eller liknande förrättning – vare sig för statliga lantmäterimyndigheten eller de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna.

  Prisexempel

  Avstyckning 1:

  Lisa och Pär har köpt ett område på cirka 4 500 kvm för nybyggnation på landsbygden. Eftersom det finns bygglov för husen, tillstånd för avlopp och att tomten har ordnad utfart så behövs inte något samråd med kommunens byggnadsnämnd. Avstyckningen berör inte strandskydd, detaljplan eller fornminne så lantmätaren behöver inte samråda med länsstyrelsen.

  I samband med mätningen så konstateras att den planerade avloppsanläggningen delvis kommer att ligga utanför den avstyckade tomten så ett servitut bildas för det område på stamfastigheten som berörs. Även rätten till utfartsväg via befintlig väg på stamfastigheten fram till allmän väg säkras med servitut. För att avstyckningen inte ska belastas av stamfastighetens pantbrev görs den inteckningsfri.

  Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 37 000 kronor.

  Avstyckning 2:

  Johanna vill stycka av ett bebyggt område på cirka 15 000 kvm för kombinationsändamål i anslutning till annan bebyggelse. Avstyckningen omfattas inte av någon detaljplan. Vid mätningen uppmärksammas att fastighetsgränserna är oklara i området så det behövs en fastighetsbestämning av en äldre gräns för att kunna genomföra avstyckningen. Den nybildade fastigheten ska ha del i gemensam utfartsväg och servitut för avloppsanläggning och vattentäkt på grannens mark.

  De inblandade parterna kommer överens om gräns- och servitutsfrågorna i en skriftlig överenskommelse. Stamfastigheten, som avstyckningen sker från, belastas av gamla inskrivna avtal och pantbrev som inte ska belasta avstyckningen så avstyckningen görs inteckningsfri.

  Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 58 000 kronor.


  Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna. Utifrån samtalet med förrättningslantmätaren och efter en fastighetsrättslig genomgång av de fastigheter som ingår i ditt ärende så strävar vi på Lantmäteriet efter att kunna lämna ett förslag på fast pris för din förrättning.

  Ibland är det inte möjligt att lämna förslag på fast pris, till exempel vid tvist, tvång, oklara gränsförhållanden eller oklara ägandeförhållanden. I dessa fall strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas.

  Läs mer om våra Avgifter

 • Prisexempel klyvning

  Det är många saker som påverkar det slutgiltiga priset. Prisexemplen ska därför inte på något sätt betraktas som bindande för en likadan eller liknande förrättning – vare sig för statliga lantmäterimyndigheten eller de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna.

  Prisexempel

  Klyvning 1: 

  Maria och Ingrid äger en fastighet på 2,3 hektar med 2 bostadsbyggnader. De har kommit överens om att klyva fastigheten i två nya och lämpliga fastigheter. Lantmätaren konstaterar att några samråd inte behövs eftersom klyvningen inte berör strandskydd, detaljplan eller fornminne samt att bebyggelsen är befintlig.

  Vid mätningen av den nya gränsen som behövs för de nya fastigheterna, konstaterar ingenjören att det inte finns några oklara gränser som behöver fastighetsbestämmas. Två nya servitut bildas för att säkra den gemensamma utfarten och den gemensamma avloppsanläggningen för klyvningslotterna.

  Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 47 000 kronor.

  Klyvning 2: 

  Klyvning av en fastighet där delägarna inte är överens om klyvning. Denna typ av förrättning kan vi inte lämna något prisexempel på eftersom ärendet ofta kräver flera sammanträden utredningar, värderingar, ev. fastighetsbestämning etc.

  Delägarna får information om kostnader i ärendet under handläggningen. Ärendet kan komma att delfaktureras.


  Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna. Utifrån samtalet med förrättningslantmätaren och efter en fastighetsrättslig genomgång av de fastigheter som ingår i ditt ärende så strävar vi på Lantmäteriet efter att kunna lämna ett förslag på fast pris för din förrättning.

  Ibland är det inte möjligt att lämna förslag på fast pris, till exempel vid tvist, tvång, oklara gränsförhållanden eller oklara ägandeförhållanden. I dessa fall strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas.

  Läs mer om våra Avgifter

 • Prisexempel sammanläggning

  Det är många saker som påverkar det slutgiltiga priset. Prisexemplen ska därför inte på något sätt betraktas som bindande för en likadan eller liknande förrättning – vare sig för statliga lantmäterimyndigheten eller de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna.

  Prisexempel

  Sammanläggning: 

  Emma och Lars äger hälften var av två fastigheter med sammanlagt sex skiften som de vill sammanlägga till en ny fastighet. Inskrivningsförhållanden för de inblandade fastigheterna är enkla, så det behövs inte någon utredning om inskrivningar eller rättigheter.

  Ärendet kan komma att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 26 000 kronor.


  Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna. Utifrån samtalet med förrättningslantmätaren och efter en fastighetsrättslig genomgång av de fastigheter som ingår i ditt ärende så strävar vi på Lantmäteriet efter att kunna lämna ett förslag på fast pris för din förrättning.

  Ibland är det inte möjligt att lämna förslag på fast pris, till exempel vid tvist, tvång, oklara gränsförhållanden eller oklara ägandeförhållanden. I dessa fall strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas.

  Läs mer om våra Avgifter

 • Avgifter

  Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas bland annat av typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter.

  Ibland händer det saker som gör att en förrättning tar längre tid än planerat. Det kan ta extra lång tid att reda ut gränserna för en fastighet beroende på när gränserna bildats, komplicerad mätning eller för att grannar inte kan enas.

  Det kan visa sig att det är oklart hur marken får användas, vilket gör att det behövs mer omfattande samråd med kommun och länsstyrelse.

  Det kan ta tid att reda ut servitut, alltså en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet, t.ex. rätt att använda en väg eller en brunn.

  Ibland kan olika hinder göra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. I så fall tar vi betalt för den tid vi har lagt ner. 

  Prisexempel

  Här finns prisexempel för förrättningstyperna Reglering, Avstyckning, Klyvning och Sammanläggning.

  Timpriser

  (Priserna gäller från och med den 1 januari 2017)

  När det är möjligt försöker vi komma överens med dig om ett fast pris för en lantmäteriförrättning, men ibland arbetar vi också på löpande räkning. 

  För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns fyra timpriser:

  • Beredande lantmätare: 1 150 kr/timme
  • Beslutande lantmätare: 1 450 kr/timme
  • Specialist lantmätare: 1 625 kr/timme
  • Senior Lantmätare: 1 825 kr/timme

  Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägarna, utförs under kväll eller helg läggs följande belopp på ordinarie avgift:

  • Måndag-torsdag efter kl. 18.00 = +300 kr/timme
  • Fredag efter 18.00 t.o.m söndag = +600 kr/timme

  Du kan vara aktiv själv

  Vårt arbete förenklas genom din aktiva medverkan - till exempel genom att du skaffar fram vissa handlingar eller att återfinna kända gränsmärken. 

  Betalning

  Lantmäteriets betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Dela den här sidan med andra

Geodesi

GNSS-seminariet 2017

Den 24-25 oktober anordnar Lantmäteriet GNSS-seminariet 2017.

Läs mer

Fastigheter

Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen, PBL

Har du fått brev från oss gällande en ändring i Plan- och bygglagen? Vill du veta vad det innebär för dig?

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Kartor

Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

Då vill vi gärna få in din synpunkt!

Skicka synpunkt

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer