På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Ansök om lagfart eller inskrivning av tomträtt

När du har köpt eller på annat sätt förvärvat en fastighet eller tomträtt (exempelvis genom gåva, arv eller bodelning) ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter förvärvet.

Hitta våra fastighetsinskrivningskontor
* Beräkningen är en uppskattning, bara helgfria vardagar räknas som arbetsdagar.

Har du frågor kring ditt inskickade ärende? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

När du ansöker om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav ska du skicka med förvärvshandlingen i original tillsammans med ansökan. En sådan handling kan till exempel vara ett köpebrev, gåvobrev, arvskifte, testamente eller bodelningsavtal. Det enda undantaget är om du är ensam dödsbodelägare och ska söka lagfart med stöd av en bouppteckning. Då behöver du bara skicka in en vidimerad kopia av bouppteckningen tillsammans med ansökan. Bouppteckningen ska först vara registrerad hos Skatteverket.

När vi har handlagt ditt ärende skickar vi tillbaka originalhandlingarna till den som står som fakturamottagare och mottagare av handlingar i ansökan.

Mer information och krav på vad en ansökan måste innehålla hittar du i vår Handledning ansökan i inskrivningsärende.

Har du eller någon i din närhet skyddad personuppgift? Läs mer på Skatteverkets webbplats (nytt fönster) innan du ansöker om lagfart.

 • Jag ska köpa eller sälja en fastighet eller tomträtt

  När du har köpt en fastighet eller tomträtt ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter att köpet ägt rum.

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för den som har köpt fastigheten eller tomträtten. I ansökan ska fastighetens officiella beteckning finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Köpehandling i original. En köpehandling kan till exempel vara ett köpebrev eller köpekontrakt.

  Tänk på att

  • om köpebrevet hänvisar till ett villkor i köpekontraktet, ska även köpekontraktet skickas in i original eller bestyrkt kopia.
  • om det i köpekontraktet finns uppgift om att ett köpebrev ska upprättas, ska även köpebrevet skickas in i original eller bestyrkt kopia.

  Krav på köpehandlingen

  • Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Det ska tydligt framgå att säljaren överlåter fastigheten. Dessutom ska det framgå om det är hela fastigheten eller bara en andel som överlåts (till exempel ½ om det är hälften).
  • Köpeskillingen ska finnas med.
  • Köpehandlingen ska vara undertecknad av både säljare och köpare.
  • Säljarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

  Tänk på att

  • om säljaren är gift ska ett skriftligt medgivande från säljarens make/maka skickas med. Medgivande kan lämnas i själva köpehandlingen eller i en separat handling.
  • om säljaren är skild, men har varit gift under tiden som han eller hon har ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från säljarens före detta make/maka. Är fastigheten enskild egendom kan man skicka in en handling som visar att medgivande inte behövs, till exempel en bodelningshandling.

  Värdeintyg

  Om inte fastigheten eller tomträtten har något taxeringsvärde från året innan du söker lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav, behöver du skicka med ett värdeintyg. Det är nödvändigt för att vi ska kunna bestämma stämpelskatten, vilken fastställs genom att köpeskillingen jämförs med  taxeringsvärdet för året före det att ansökan beviljas. Även om fastigheten har fått ett taxeringsvärde under nuvarande år, kan det inte ligga till grund för beräkning av stämpelskatt.

  Ett värdeintyg ska vara utfärdat av sakkunnig, till exempel en banktjänsteman, mäklare eller annan behörig värderingsman. Värdeintyget ska innehålla uppgift om värdet på fastigheten eller tomträtten när köpehandlingen undertecknades.

  Det kan finnas situationer då du behöva skicka med ett värdeintyg, trots att det finns ett taxeringsvärde för föregående år. Det kan till exempel bero på

  • att den fastighet du köper är samtaxerad med flera andra fastigheter.
  • att den fastighet du köper är en avstyckning från en annan fastighet och det taxeringsvärde som är registrerat avser även den andra fastigheten.

  Jag har dessa handlingar och vill fylla i ansökan:

   

  Vill du samtidigt ansöka om inteckning i fastigheten använder du nedanstående blankett:

   

  Du skickar din ansökan till:

  Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
  761 80 Norrtälje

  Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00

  Vill du besöka ett av våra fastighetsinskrivningskontor?
  Hitta våra adresser och öppettider 

 • Jag vill ge bort eller har fått en fastighet eller tomträtt

  När du har fått en fastighet eller tomträtt ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter att du fått fastigheten eller tomträtten.

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för den som har fått fastigheten eller tomträtten. I ansökan ska fastighetens officiella beteckning finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Gåvohandling i original. Om det är en gåva mellan makar ska gåvohandlingen först registreras hos Skatteverket, Äktenskapsregistret, innan den skickas in till oss.   
  • Om det finns villkor i gåvohandlingen, exempelvis om att ta över lån, ska du även skicka med en handling som visar att villkoret är uppfyllt. 

  Krav på gåvohandling

  • Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Det ska tydligt framgå att gåvogivaren överlåter fastigheten. Dessutom ska det framgå om det är hela fastigheten eller bara en andel som överlåts (till exempel ½ om det är hälften).
  • Gåvohandlingen ska vara undertecknad av både gåvogivare och gåvotagare.
  • Gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

  Tänk på att

  • om gåvogivaren är gift ska ett skriftligt medgivande från gåvogivarens  make/maka skickas med. Medgivande kan lämnas i själva gåvohandlingen eller i en separat handling.
  • om gåvogivaren är skild, men har varit gift under tiden som han eller hon har ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från gåvogivarens före detta make/maka. Är fastigheten enskild egendom kan man skicka in en handling som visar att medgivande inte behövs, till exempel en bodelningshandling.


  Om det finns ett villkor i gåvobrevet om att ta över lån eller betala en ersättning för gåvan, ska en handling skickas med som visar att man tagit över lånet eller att gåvogivaren fått ersättningen. Om betalningen sker genom revers (skuldebrev) ska en kopia av reversen skickas med. Är lånen eller ersättningen 85 procent eller mer av föregående års taxeringsvärde är gåvan stämpelskattepliktig, vilket innebär att man får betala stämpelskatt.

  Om inte fastigheten eller tomträtten har något taxeringsvärde för föregående år behöver du skicka med ett värdeintyg. Även om fastigheten eller tomträtten har fått ett taxeringsvärde under nuvarande år, kan det inte ligga till grund för beräkning av stämpelskatt.

  Ett värdeintyg ska vara utfärdat av sakkunnig, till exempel en banktjänsteman, mäklare eller annan behörig värderingsman. Värdeintyget ska innehålla uppgift om värdet på fastigheten eller tomträtten när gåvohandlingen undertecknades.

  Om fastighetens typkod eller taxeringsvärde har ändrats

  Vid ansökan behöver ett taxeringsbevis normalt inte skickas in. Det är bara om taxeringsvärdet eller typkoden har ändrats (för året före det år som lagfarts söks) som du ska skicka med ett taxeringsbevis som visar de nya uppgifterna. (Typkoden anger vilken typ av fastighet det är, exempelvis helårsbostad, jordbruksfastighet etcetera).

  Jag har dessa handlingar och vill fylla i ansökan:

  Du skickar din ansökan till:

  Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
  761 80 Norrtälje

  Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

  Vill du besöka ett av våra fastighetsinskrivningskontor?
  Hitta våra adresser och öppettider 

 • Jag har köpt eller fått ett område som ska styckas av från någon annans fastighet

  Om du har köpt eller fått en del av en fastighet ska följande handlingar skickas in:

  • Ansökan om lagfart för den som har köpt eller fått en del av fastigheten. I ansökan ska stamfastighetens officiella beteckning finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Köpehandling eller gåvohandling i original. Om det är en gåva mellan makar ska gåvohandlingen först registreras hos Skatteverket, Äktenskapsregistret, innan den skickas till oss.   
  • Om det finns villkor i gåvohandlingen, exempelvis om att ta över lån, ska du också skicka med en handling som visar att villkoret är uppfyllt. 

  Krav på köpe- eller gåvohandlingen

  • Stamfastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Det ska tydligt framgå att säljaren eller gåvogivaren överlåter en del av fastigheten eller det som blir kvar av fastigheten efter lantmäteriförrättningen. Området ska också beskrivas noggrant, gärna på en karta.
  • Köpe- eller gåvohandlingen ska vara undertecknad av både säljare och köpare, eller gåvogivare och gåvotagare.
  • Säljarens eller gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

  Tänk på att

  • om säljaren eller gåvogivaren är gift ska ett skriftligt medgivande från make/maka skickas med. Medgivande kan lämnas i själva köpe- eller gåvohandlingen eller i en separat handling.
  • om säljaren eller gåvogivaren är skild, men har varit gift under tiden som han eller hon har ägt fastigheten, kan ett medgivande ändå behövas från före detta make/maka. Man kan också skicka in en handling som visar att medgivande inte behövs, till exempel en bodelningshandling alternativt ett gåvobrev eller testamente som visar att fastigheten var enskild egendom. Om fastigheten inte har varit makarnas gemensamma bostad kan även ett äktenskapsförord skickas in.

  Ansök om lantmäteriförrättning

  Du måste ansöka om avstyckning eller annan lantmäteriförrättning inom sex månader från att köpe- eller gåvohandlingen upprättades, annars blir köpet eller gåvan ogiltig. Om lantmäteriförrättningen redan är klar, ska du ange den nya fastighetsbeteckningen i ansökan och i köpe- eller gåvohandlingen.

  Här ansöker du om lantmäteriförrättning:

  Ansök om lantmäteriförrättning.

  Jag har dessa handlingar och vill fylla i ansökan:

  Du skickar din ansökan till:

  Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
  761 80 Norrtälje

  Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

  Vill du besöka ett av våra fastighetsinskrivningskontor?
  Hitta våra adresser och öppettider

 • Jag vill att min make/maka ska bli delägare

  Det vanligaste är att man ger sin make/maka en andel av fastigheten i gåva, men det går också att överlåta en andel genom bodelning eller köp.

  Gåva mellan makar

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart för din make/maka. I ansökan ska fastighetens officiella beteckning finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Gåvohandling i original. Gåvohandlingen ska först registreras hos Skatteverket, Äktenskapsregistret, innan den skickas in till oss.
  • Om det finns villkor i gåvohandlingen, exempelvis om att ta över lån, ska du även skicka med en handling som visar att villkoret är uppfyllt.

  Krav på gåvohandlingen

  • Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Det ska tydligt framgå att gåvogivaren överlåter fastigheten. Dessutom ska det framgå om det är hela fastigheten eller bara en andel som överlåts (till exempel ½ om det är hälften).
  • Gåvohandlingen ska vara undertecknad av både gåvogivare och gåvotagare.
  • Gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

  Bodelning under bestående äktenskap

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart för den som tillskiftas fastigheten.
  • Anmälan om bodelning under bestående äktenskap som registrerats hos Skatteverket, Äktenskapsregistret
  • Bodelningshandling i original.

  Krav på bodelningshandlingen

  • Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Det ska framgå hur stor andel av fastigheten som ska fördelas mellan makarna (till exempel ½  om det är hälften).
  • Bodelningshandlingen ska vara undertecknad av båda makarna.
  • Bodelningshandlingen måste vara daterad efter det att Skatteverket mottagit anmälan om bodelning.

  Vid köp

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart för din make/maka.
  • Köpehandling i original. En köpehandling kan till exempel vara ett köpebrev eller köpekontrakt.

  Krav på köpehandlingen

  • Fastighetens fullständiga fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Det ska tydligt framgå att säljaren överlåter fastigheten. Dessutom ska det framgå om det är hela fastigheten eller bara en andel som överlåts (till exempel ½ om det är hälften).
  • Köpeskillingen ska finnas med.
  • Köpehandlingen ska vara undertecknad av både säljare och köpare.
  • Säljarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

  Jag har dessa handlingar och vill fylla i ansökan

  Du skickar din ansökan till:

  Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
  761 80 Norrtälje

  Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

  Vill du besöka ett av våra fastighetsinskrivningskontor?
  Hitta våra adresser och öppettider

 • Jag har ärvt en fastighet eller tomträtt/andel av fastighet eller tomträtt

  När du har ärvt en fastighet eller tomträtt ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter förvärvet.

  Om du är ensam dödsbodelägare

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för dig som ärvt fastigheten eller tomträtten.
  • En bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste först vara registrerad hos Skatteverket.

  Tänk på att

  • Fastigheten måste vara upptagen i bouppteckningen.

  Om ni är flera dödsbodelägare

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart/inskrivning av tomträttsinnehav för er som ärvt fastigheten eller tomträtten.
  • Arvskifteshandling i original.
  • En kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste först vara registrerad hos Skatteverket.

  Tänk på att

  • Fastigheten måste vara upptagen i bouppteckningen.
  • Arvskifteshandlingen ska vara bevittnad av två personer om den är upprättad efter en person som avlidit före 1988.
  • Tillstånd från överförmyndaren krävs om någon av arvingarna är omyndig eller har förvaltare. 

  Om du har fått fastigheten eller tomträtten genom testamente

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för dig som ärvt fastigheten.
  • Testamente i original.
  • En bestyrkt kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen måste först vara registrerad hos Skatteverket.
  • Handlingar som visar att testamentet har vunnit laga kraft


  Ett testamente vinner laga kraft genom

  • att det godkänns av samtliga arvingar
  • eller att det inte har klandrats inom sex månader från delgivning
  • eller att ingen av bröstarvingarna har begärt jämkning av testamentet för att få ut sin laglott inom sex månader från delgivning enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken
  • eller att testamentet gäller genom dom som har vunnit laga kraft.

  Har du fått fastigheten som legat?

  Ett legat är när någon testamenterar bort en särskild egendom, till exempel en fastighet, till en person. Har du fått fastigheten som legat behöver du utöver ovanstående handlingar även visa att legatet har getts ut. Det ska göras av den eller dem som är behöriga att företräda dödsboet, du kan alltså inte som legatarie själv intyga det.

  Du behöver då även skicka in:

  • Ett intyg undertecknat av samtliga dödsbodelägare om att fastigheten har getts ut till legatarien. Det går även bra om den som skickar in ärendet (ingivaren) eller någon av dödsbodelägarna skriver ett intyg, men då måste det framgå av intyget att fastigheten har getts ut med samtliga dödsbodelägares medgivande.
  • Arvskifteshandling där fastigheten har getts ut till legatarien.
  • Intyg från boutredningsman/testamentsexekutor om att fastigheten har getts ut till legatarien.

  Jag har dessa handlingar och vill fylla i ansökan:

  Du skickar din ansökan till:

  Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
  761 80 Norrtälje 

  Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

  Efterlevandeguiden

  Webbplatsen Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tanken är göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Här hittar du information om bland annat

 • Jag ska skiljas och vill ändra ägandet för fastigheten eller tomträtten

  Om du ska skiljas och vill ändra ägarförhållandena för fastigheten eller tomträtten i samband med skilsmässan, behöver du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav.

  Det är vanligt att man gör en bodelning i samband med skilsmässa och du kan tillskiftas fastigheten eller tomträtten både om någon av er varit ensam ägare  sedan tidigare eller om ni exempelvis ägt hälften var.

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för den som tillskiftats fastigheten/tomträtten
  • Bodelningshandling i original. Tänk på att bodelningshandlingen måste vara daterad tidigast samma dag eller efter den dag som ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Det är också bra om det framgår av bodelningshandlingen att ni bodelar på grund av äktenskapsskillnad.


  Observera att om ni inte bodelar fastigheten utan du köper eller får din makes/makas andel som gåva, finns det fortfarande giftorätt kvar i den andel av fastigheten som du äger sedan tidigare. Samma sak gäller om ni endast bodelar halva fastigheten, då finns det fortfarande giftorätt kvar i den andel du äger sedan tidigare. Det innebär att din före detta make eller maka alltid kommer att behöva lämna godkännande till åtgärder som rör fastigheten, även om du är ensam ägare.

  Jag har dessa handlingar och vill fylla i ansökan:

  Du skickar din ansökan till:

  Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
  761 80 Norrtälje 

  Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

  Vill du besöka ett av våra fastighetsinskrivningskontor?
  Hitta våra adresser och öppettider

 • Jag ska separera från min sambo och vill ändra ägandet för fastigheten eller tomträtten

  Om du ska separera från din sambo och vill ändra ägarförhållandena för fastigheten eller tomträtten i samband med separationen, behöver du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav på nytt.

  Om fastigheten är samboegendom, det vill säga att man har förvärvat fastigheten eller tomträtten tillsammans med syftet att den ska vara gemensam bostad, kan man göra en sambobodelning.

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav för den som tillskiftats fastigheten eller tomträtten.
  • Bodelningshandling i original. Tänk på att det måste framgå av bodelningshandlingen att samboförhållandet har upphört. Finns det villkor i bodelningshandlingen om att man exempelvis får fastigheten mot att man tar över lån, måste även ett intyg skickas med som visar att man tagit över lånen. Det går bra att en banktjänsteman eller båda parterna skriver ett sådant intyg.

  Observera att om fastigheten eller tomträtten har ägts av en av samborna under exempelvis ett tidigare äktenskap, kan man inte göra en sambobodelning. Det beror på att man inte har förvärvat fastigheten tillsammans och den därför inte räknas som samboegendom enligt sambolagen. Då kan man i stället överlåta fastigheten genom köp eller gåva.

  Samma sak gäller om man äger flera fastigheter, då kan man bara bodela den fastighet som varit gemensam bostad. De övriga fastigheterna kan i stället överlåtas genom köp eller gåva.

  Läs mer om köp och gåva:

  Jag ska köpa eller sälja en fastighet/tomträtt
  Jag vill ge bort eller har fått en fastighet/tomträtt

  Jag har dessa handlingar och vill fylla i ansökan:

  Du skickar din ansökan till:

  Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
  761 80 Norrtälje

  Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

  Vill du besöka ett av våra fastighetsinskrivningskontor?
  Hitta våra adresser och öppettider

 • Jag är representant för ett bolag, en förening eller stiftelse

  När ett bolag, en förening eller stiftelse förvärvar eller överlåter en fastighet, behöver fler handlingar än själva köpe- eller gåvohandlingen skickas in.

  Bolag

  Om överlåtaren eller förvärvaren av fastigheten är ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag ska ett registreringsbevis  eller registerutdrag skickas in tillsammans med ansökan om lagfart. Du kan beställa dessa från Näringslivsregistret, som finns hos Bolagsverket (nytt fönster). Registreringsbeviset eller registerutdraget behövs för att vi ska kunna se vem eller vilka som är behöriga firmatecknare.

  Ekonomisk förening

  Om överlåtaren eller förvärvaren av fastigheten är en ekonomisk förening ska ett registreringsbevis eller utdrag från föreningsregistret skickas in tillsammans med ansökan om lagfart. Du kan beställa registreringsbeviset eller registerutdraget från Bolagsverket (nytt fönster). Registreringsbeviset behövs för att vi ska kunna se vem eller vilka som är behöriga firmatecknare.

  Ideell förening

  Om överlåtaren eller förvärvaren av fastigheten är en ideell förening behöver i de flesta fall följande handlingar skickas in tillsammans med ansökan om lagfart:

  • föreningens stadgar
  • protokoll från behörigt möte med beslut om att sälja eller köpa fastigheten (fullständig fastighetsbeteckning ska anges)
  • protokoll eller annan handling som visar vem eller vilka som var firmatecknare när förvärvshandlingen undertecknades
  • registreringsbevis eller utdrag från föreningsregistret om föreningen är registrerad. Du kan beställa registreringsbeviset eller registerutdraget från Bolagsverket (nytt fönster).

  Stiftelse

  Om överlåtaren eller förvärvaren av fastigheten är en stiftelse behöver följande handlingar skickas in tillsammans med ansökan om lagfart:

  • stiftelsens stadgar eller stiftelseförordnandet
  • utdrag ur stiftelseregistret, som finns hos Länsstyrelsen, som visar vem eller vilka som är firmatecknare. Om stiftelsen inte är registrerad krävs i stället stiftelseförordnandet eller annan handling som visar vem eller vilka som företräder stiftelsen.

  Jag har dessa handlingar och vill fylla i ansökan:

  Du skickar din ansökan till:

  Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
  761 80 Norrtälje

  Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

  Vill du besöka ett av våra fastighetsinskrivningskontor?
  Hitta våra adresser och öppettider

 • Information för dig som är utländsk medborgare eller svensk medborgare som har utvandrat

  Det är i stort sett samma regler när det gäller lagfart för utländska och svenska medborgare. Det som skiljer är att vi på Lantmäteriet inte har tillgång till personuppgifter för utländska medborgare och därför måste du som är utländsk medborgare alltid bifoga ett bevis på att du är myndig. Det kan till exempel vara en kopia av ditt pass eller ett personbevis från myndighet i det land där du bor.

  Vi har inte heller uppgifter om utländska medborgare är gifta eller skilda. Det gäller även för svenska medborgare som utvandrat.

  Jag är utländsk medborgare och har köpt eller fått en fastighet eller tomträtt i gåva

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav.
  • Köpehandling eller gåvohandling i original.
  • Ett bevis på att du som köpare/gåvotagare är myndig. Det kan till exempel vara en kopia av ditt pass eller ett personbevis från myndighet i det land där du bor.

  Krav på köpe- eller gåvohandlingen

  • Fastighetens officiella fastighetsbeteckning ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Det måste tydligt framgå att säljaren/gåvogivaren överlåter fastigheten och om det är hela fastigheten eller bara en andel av den som överlåts (till exempel ½ om det är hälften).
  • Köpeskillingen ska finnas med om det är ett köp.
  • Köpe- eller gåvohandlingen ska vara undertecknad av både säljare och köpare, eller gåvogivare och gåvotagare.
  • Säljarens/gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer.

  Jag är utländsk medborgare/svensk medborgare som utvandrat och ska sälja eller ge bort min fastighet

  När den person som köpt eller fått din fastighet söker lagfart, behöver ansökan även innehålla:

  • Ett bevis på att du som överlåtare är myndig, om du är utländsk medborgare. Det kan till exempel vara en kopia av ditt pass eller ett personbevis från myndighet i det land där du bor.
  • En handling motsvarande svenskt personbevis från hemlandet som visar ditt civilstånd, det vill säga om du är ogift, gift eller skild. Är det svårt att skaffa ett sådant går det också bra att en nära släkting intygar ditt civilstånd vid tidpunkten för överlåtelsen. Tänk på att intyget också ska omfatta hela den period som du ägt fastigheten.
  • Ett godkännande från din make eller maka, om du är gift eller har varit gift under tiden du ägt fastigheten. Om du är skild måste en handling skickas med som visar att medgivande inte behövs och att fastigheten är din enskilda egendom (exempelvis en bodelningshandling,  gåvobrev  testamente eller annan handling) annars krävs ett godkännande från din före detta make eller maka.

  Jag har ärvt en fastighet som ägdes av en utländsk medborgare/svensk medborgare som utvandrat

  När en utländsk medborgare (utanför norden) dör har det tidigare funnits krav på att upprätta en svensk bouppteckning som visar aktuella tillgångar i Sverige. Numera behövs ingen svensk bouppteckning om den utländske medborgaren har dött efter den 16 augusti 2015. Då kan man i stället ansöka om ett europeiskt arvsintyg.

  Syftet med EU:s nya arvsförordning och utfärdande av arvsintyg är att underlätta för medborgare inom EU i samband med arv. Arvsintyget gäller i alla EU-länder, förutom i Storbritannien, Irland och Danmark. I Sverige är det Skatteverket som utfärdar arvsintyg för dig som behöver visa i ett annat EU-land att du företräder ett dödsbo eller är arvinge. Det gäller även om du är testamentstagare och kanske bara ärvt en särskild tillgång, exempelvis en fastighet.

  Ett arvsintyg kan ersätta en förvärvshandling i samband med arv och ansökan om lagfart.

  En annan nyhet enligt arvsförordningen är att det nu som huvudregel är den dödes hemvistland, inte medborgarskapet, som avgör vilket lands lag som ska användas i samband med arvet. Om exempelvis en tysk medborgare som är bosatt i Sverige dör, var det tidigare så att tysk lag skulle gälla vid arvsfördelningen. Idag, eftersom det är hemvistlandets lag som gäller, är det nu svensk lag som gäller för att fördela arvet.

  Tänk på att om personen dog före den 16 augusti 2015 gäller tidigare lag. Hade personen tillgångar i Sverige, ska du vända dig till Stockholms tingsrätt som utser en boutredningsman som upprättar en svensk bouppteckning.

  Jag har dessa handlingar och vill fylla i ansökan:

   

  Du skickar din ansökan till:

  Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
  761 80 Norrtälje

  Har du frågor om lagfart? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan  09.00-16.00.

 • Aktuella uppgifter om min fastighet

  I tjänsten Min fastighet hittar du aktuell information om din fastighet. För att kunna använda tjänsten behöver du en fungerande e-legitimation.

  Till Min fastighet

  Via tjänsten kan du få information om fastigheten, som till exempel:

  • rättigheter
  • inteckningar
  • förbehåll
  • servitut
  • arrenden
  • anteckningar
  • intresseanmälningar
  • lagfartsuppgifter

  Söker du information om andra fastigheter?

  Då är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00. 

 • Lathund för professionella ingivare

  Lathunden är en hjälp för dig som är professionell ingivare och hanterar fastighetsinskrivningsärenden, till exempel ansökan om inteckning eller lagfart.

  Lathund för professionella ingivare av inskrivningsärenden (ppt)

 • Vad gäller vid försäljning av fastighet som tillhör ett dödsbo?

 • Jag är delägare i ett dödsbo som ska sälja eller ge bort en fastighet

  Om ett dödsbo ska sälja eller ge bort en fastighet måste dödsboet först ansöka om och beviljas lagfart.

  Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om lagfart för dödsboet.
  • En bestyrkt kopia av bouppteckningen. Tänk på att bouppteckningen först måste vara registrerad hos Skatteverket och fastigheten måste stå med i bouppteckningen.


  När dödsboet sedan säljer eller ger bort fastigheten är det viktigt att dödsboet uppges som överlåtare (till exempel Märta Karlssons dödsbo). Därefter ska samtliga dödsbodelägare skriva under köpe- eller gåvohandlingen för dödsboets räkning. Dödsbodelägarnas makar behöver däremot inte godkänna överlåtelsen.

  Tänk på att när ett dödsbo är överlåtare behöver en kopia av testamentet skickas med ansökan om lagfart för köparna/gåvotagarna, om det finns ett sådant upptaget i bouppteckningen. Om någon av dödsbodelägarna skriver under enligt fullmakt ska fullmakten i original skickas med.

  Efterlevandeguiden

  Webbplatsen Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tanken är göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Här hittar du information om bland annat

Dela den här sidan med andra

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna

Spridningstillstånd

Ska du filma eller fotografera från drönare?

Tänk på att du fortfarande behöver spridningstillstånd för att sprida bilder och filmer tagna från luften.

Läs mer och ansök

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Digitalt först

Smartare samhällsbyggnadsprocess

Se resultatet från Society hack i Almedalen där deltagarna tog sig an utmaningar kring Digitalt först.

Lantmäteriet i Almedalen 2017